Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-03-29

Toxikologisk information på Internet: är den relevant för struktur-aktivitetsmodellering?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund och allmänna riktlinjer för arbetet

Enheten för toxikologi vid Livsmedelsverket har under ca 2.5 år drivit ett bioinformatiskt projekt med inriktning på klassificering av aminosyrasekvenser i ett allergologiskt perspektiv. Dessa studier har bedrivits i form av ett nära samarbete mellan docent Mats Gustafsson vid Uppsala universitet samt docent Ulf Hammerling vid Livsmedelsverket. Därigenom har båda ovannämnda inrättningar tillförts betydande kunskap och erfarenhet inom etablering och validering av interna databas-kataloger samt datoriserat toxikologiskt modelleringsarbete. Vi avser nu utvidga denna verksamhet till att också omfatta organkemiska molekyler med toxikologisk aktivitet.

Inriktningen på examensarbetet är tänkt att vara fokuserad mot toxikologisk dokumentation, i främsta hand i Internet-baserade databaser, med avseende på materialens kvalitet och tillgänglighet. Den aktuella situationen karakteriseras av ett stort antal sådana kataloger, men väsentligen utan enhetlig struktur i innehållet. Vidare är deras respektive innehåll ofta specialiserat mot skilda effekter. Perspektivet är inriktat mot etablering av en intern arbetsdatabas för toxikologisk information om organkemiska substanser, i ett livsmedelstoxikologiskt perspektiv. Mer specifikt kan sägas att studierna är tänkta att omfatta en översikt av tillgängligt toxikologiskt material rörande användbara toxikologiska ¿endpoints¿, värdering av detta samt att, i begränsad omfattning, etablera utkast till en arbetsdatabas i liten skala. Vidare må betonas att fynd och resultat under studiernas gång skall, i stor utsträckning, tillåtas styra val av toxikologiska effekter samt hur de Internet-baserade databasernas material skall konsulteras. Projektets övergripande syftet är att skapa förutsättningar till modellering av struktur-aktivitets samband.

Planerad huvudhandledare är Ulf Hammerling (toxikolog) men biträdande handledning skall även ske av Daniel Soeria-Atmadja (civilingenjör, Mol. Bioteknologi) samt Nils-Gunnar Ilbäck (toxikolog).


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.