Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-09-27

Optimering av substrat och kolloider för proteinstudier med SERS (Surface Enhanced Raman Spectroscopy)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Ramanspektroskopi är en kraftfull teknik för att studera proteiner i lösning då man kan få detaljerad information om förändringar i struktur, funktion och dynamik hos proteinet. Tekniken lider emellertid av dålig känslighet vilket leder till att lösningar med höga proteinkoncentrationer måste användas. Ett sätt öka känsligheten är att utnyttja det faktum att Ramansignalen kan förstärkas kraftigt genom att låta proteinet fästa till en metallpartikel eller ojämn metallyta. Genom resonanseffekter med metallens elektroner kan signalen förstärkas till den grad att enstaka molekyler har kunnat detekteras.
Studier har visat att signalen man får från SERS på proteiner skiljer sig från det spektrum man får från konventionell Ramanspektroskopi. Ett skäl till det är att det främst är vibrationsmoder som befinner sig nära metallytan som förstärks, och att alla dessa inte påverkas lika mycket av SER-effekten.
Det är av stort intresse att undersöka optimala förutsättningar för SERS, med avseende på metallpartikelstorlek, provpreparering, repeterbarhet, och liknande viktiga parametrar. SERS gör det möjligt att utföra mätningar på mycket små provmängder, och vid relativt låga koncentrationer. Nyligen publicerade studier visar att tekniken kan användas tillsammans med separationstekniker, som kapillärelektrofores, för att direkt identifiera eluenter.

Projektbeskrivning
Studien går ut på att undersöka förutsättningarna för SERS-studier av proteiner, genom att korrelera ändringar i experimentparametrar till detekterad intensitet. De parametrar som är intressanta att studera är t.ex. val av medium; kolloider, metallyta eller en kombination av båda, storlek av kolloidpartiklar eller preparation av metallytan, proteinkoncentration, o.s.v.
En annan viktig aspekt av projektet är att undersöka repeterbarheten hos mätningarna, alltså att givet ett val av experimentella parametrar, kommer resultatet att se likadant ut? Eftersom spektra beror mycket på hur proteinet fäster till metallen är det intressant att undersöka om det alltid fäster på samma sätt, och om inte om det går att påverka proteinets orientering mot metallytan.
En tredje viktig aspekt är att undersöka skillnaderna mellan SERS-spektra och normala Ramanspektra från samma prov. Eftersom inte alla vibrationsmoder förstärks lika mycket kommer ett SERS-spektrum skilja sig betydligt från det normala spektrumet, frågan är då på vilket sätt och hur man bäst använder informationen som spektrumet innehåller.

För mer information kontakta Charbel Tengroth på AstraZeneca i Södertälje.

[email protected]

Telefon: 08-553 260 74


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.