Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-01-20

Vägsalts inverkan på omsättningen av ämnen i vägars sidoområden

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
För att kunna förutsäga miljöpåverkan av olika driftåtgärder på vägar som t ex spridning av vägsalt behövs modeller som kan prediktera skador och effekter. Men tillräcklig kunskap saknas om hur olika markprocesser påverkas av vägsalt för att göra rimliga förutsägelser. Fältstudier har visat att höga blyhalter kan förekomma i grundvatten och att hårdheten ökar i vattentäkter. Laboratoriestudier har visat att de en gång fastlagda föroreningarna i vägars sidoområden, dvs infiltrationsdammar, dikessystem och omgivande mark, kan frigöras vid inverkan av vägsalt (NaCl) och avjonat vatten. Men orsakerna är inte helt klarlagda och mer forskning behövs för att klargöra vägsaltets betydelse i sammanhanget. Ökad kunskap om vägsalts effekter på mark och vatten kan innebära större hänsynstagande vid anläggning av vägar t ex i form av skyddsanordningar vid viktiga grundvattenresurser.

Inriktningen på examensarbetet beror på intresse hos den potentiella examensarbetaren, några förslag är:
·Omsättningen av baskatjoner i en vägs sidoområde i några olika geologiska miljöer
·Tungmetallförrådet på olika djup i några olika geologiska miljöer
·Den spatiella variationen i några olika geologiska miljöer

I arbetet ingår både fältprovtagning och analysarbete som underlag till rapporten. En viss laboratorievana är önskvärd. Försöksområdet kommer att vara en längs en högtraffikerad väg norr om Stockholm. Här bedrivs ett projekt som finansieras av Vägverket om klorids omsättning och spridning i olika geologiska miljöer utgående från skillnader i jordart.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.