Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-01-22

Examensarbete för kognitionsvetare - Digital 3D modell som lednings- och beslutsstöd

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Människan fattar dagligen en mängd olika beslut i skilda situationer. Besluten kan påverka såväl henne själv som hennes omgivning. Att fatta beslut i komplexa, dynamiska situationer ställer höga krav på beslutsfattaren. Det krävs ofta en serie av beslut för att uppnå ett mål, tiden är kritisk och omvärlden förändras under tiden beslutet fattas. I militära sammanhang är det vanligt med dynamiska beslutssituationer av olika slag och de befäl som ska utöva ledning har ofta begränsade hjälpmedel att tillgå. Beslutsfattaren måste skapa sig en bild av det ständigt förändrade läget med hjälp av papperskartor och lägesrapporter. Detta är inte helt enkelt. Det finns därför behov av att hitta alternativ till den traditionella lägeskartan.

FOI-projeket Kognitiv lägespresentation syftar till att bidra med kunskap till en utveckling av den traditionella lägeskartan genom att pröva hur man med hjälp av ljud, visuellt 3D och röststyrning kan förändra lägeskartan för att underlätta beslutsfattandet. Inom ramen för projektet har en 3D modell över ett antal kvarter i Norrköping tagits fram. Tanken är att modellen ska fungera som ett verktyg för att studera ovanstående frågeställningar i en urban miljö, d.v.s. det ska finnas möjlighet att studera såväl militära insatser såsom strid i bebyggelse (SIB), som civila insatser med scenarier som involverar polis och räddningstjänst. Modellen är i första hand ett forskningsverktyg, men tanken är även att testa huruvida 3D-miljön kan användas som hjälpmedel för insatsledare eller staber för att planera, genomföra och utvärdera olika former av insatser i urbana miljöer. Under 2004 kommer verktyget att testas i olika sammanhang, både under fältövningar och i laboratoriestudier. I första skedet kommer verktyget att användas under en militär SIB-övning i Norrköping. Tanken är sedan att erfarenheterna ska användas för att vidareutveckla verktyget och utföra fortsatta försök i laboratoriemiljö. Syftet med laboratorieförsöken är bl.a. att undersöka och utvärdera effekterna av 2D och 3D visualisering samt spatialt ljud för att se på vilket sätt det påverkar dynamiskt beslutsfattande.

Specificering av examensarbete:
Ovan nämnda laboratorieförsök utgör grunden för ett examensarbete, men det finns goda möjligheter till egen påverkan. Examensarbetet ska genomföras under våren 2004 och innefatta studier med ovan nämnda 3D-miljö över Norrköping och behandla aspekter som är kopplade till beslutsfattande och 3D visualisering.

Examensarbetet lämpar sig för dig som har läst kognitionsvetenskap eller motsvarande. Vi söker dig som har kunskap och/eller ett stort intresse för perception och beslutsfattande. Examensarbetet ställer inga krav på programmeringskunskaper. Anmälan om intresse för det här examensarbetet sker via mail till nedanstående person. Intresseanmälan bör innehålla en kort presentation av sökanden, avklarade kurser samt intresseområde. Sökande ska vara svensk medborgare.

Starttid: Januari/februari 2004
Längd: 20 veckor
Placering: FOI i Linköping

Kontaktperson:
Jenny Lindoff
Bitr. projektledare och handledare
[email protected]
013-37 80 79


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.