Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-01-07

DRICKSVATTENBEREDNING ¿ utredning av ozonering i kombination med reduktion av turbiditet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Vid Stockholm Vatten renas dricksvatten genom konventionell kemisk fällning med efterföljande filtrering. Den kemiska fällningen har som huvuduppgift att reducera partiklar och naturligt förekommande organiskt material. Detta är en väl beprövad process, som i de flesta bemärkelser fungerar väl, men behov finns av att utöka kunskapsen om alternativa processlösningar.

En av grundförutsättningarna för dagens process är en stor kemikalieförbrukning, i första hand aluminiumsulfat. Förutom att kemikalieförbrukningen ger upphov till många transporter produceras ett slam som restprodukt i reningsprocessen. För att minska den miljöbelastning som kemikalieanvändningen ger upphov till är det av intresse att undersöka reningsmetoder som inte i lika hög utsträckning förlitar sig på kemikalieförbrukning.

Vid Lovö vattenverk finns sedan 2001 en permanent pilotanläggning. I denna har tidigare gjorts försök med att ozonera vattnet med lyckade resultat för flera kvalitetsparametrar, speciellt organiskt material. Det har visat sig svårt att genom enbart ozonering och konventionell sandfiltrering reducera vattnets grumlighet (turbiditet). Är det möjligt att reducera turbiditeten i kombination med ozonering är detta en mycket intressant processlösning.

Målsättning
Syftet med examensarbetet är att undersöka processteg som kan användas i kombination med ozonering för att erhålla ett vatten av god kvalitet. Huvudsyftet är sålunda att genom litteraturstudier och praktiska försök undersöka metoder som i kombination med för att reducera turbiditeten.

Utförande
Med bakgrund av tidigare erfarenheter av ozonbehandling inom Stockholm Vatten skall en litteraturstudie utföras för att utröna möjligheter att reducera turbiditet. En undersökning av befintliga anläggningar, deras erfarenheter av problemet och eventuella paralleller till Stockholm Vattens vattenverk skall undersökas. Metoder som bedöms möjliga skall testas i labskala, varefter möjlighet finns till praktiska försök i pilotskala.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.