Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-12-18

BTP och SHS - Ida Infront Ab

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ida Infront Ab utvecklar kundanpassade lösningar baserade på vår produkt iipax. Plattformen lämpar sig väl för dokument- och ärendehantering, workflow samt SHS (Spridnings och Hämtningssystem). Med SHS-tekniken hjälper Ida Infront till med övergången till 24-timmarsmyndigheten.

I samarbete med Santa Anna Research Institute erbjuder Ida Infront möjligheten att genomföra ett examensarbete med titeln BTP och SHS.

En viktig egenskap som krävs av verksamhetskritiska IT-system är transaktionsintegritet, dvs att status för de objekt som påverkas av operationer i systemet skall vara förutsägbart. Operationer skall antingen lyckas fullt ut eller om de missluckas inte ge någon bestående påverkan på systemets tillstånd.

Egenskapen brukar beskrivas med termen ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability). Det finns olika protokoll för att åstadkomma ACID-transaktioner, det vanligaste är det s.k 2-phase commit. Då transaktionskoordinering är komplex att implementera på ett korrekt sätt används traditionella speciella produkter för detta då verksamhetskritska applikationer utvecklas. Exempel på välkända produkter av den typen är BEA Tuxedo, BEA Weblogic och IBM CICS. De använder alla i grunden ett standardprotokoll kallat XA.

XA och 2-pahse commit som transaktionsprotokoll lämpar sig väl i tätt kopplade högprestanda tillämpningar. För integration av system mellan organisationer över Internet (eBusiness) har XA visat sig mindre lämpligt. Exempel på situationer som leder till svårigheten i den här typen av tillämpningar är:

1. Koordineringen är processinriktad istället för databasinriktad.
2. Fördröjningar i kommunikationen kan variera kraftigt och ibland bli så stora att det blir en flaskhals att hålla resurser låsta under en uppdateringsfas.
3. Processerna kan innehålla steg som i sig är så långa att det inte är prakiskt att låsa resurser på traditionellt sätt.
4. Det är inte alltid nödvändigt för alla deltagare att lyckas för att transaktionen som helhet ändå ska godkännas.

Flera förslag finns på modeller som på olika sätt löser upp ACID-kriterierna för att bättre passa eBusiness tillämpningar. Det förslag som verkar vinna störst uppslutning är Business Transaction Protocol, BTP, från Oasis.

Svenska myndigheter har definierat ett eBusiness protokoll för myndighetskommunikation kallat SHS. En implementering av SHS är iipax Broker SHS från Ida Infront. SHS är i dagsläget fokuserat på säkerhet och saknar transaktionshanteringsstöd. Vi vill gärna undersöka möjligheten att implementera BTP som en tjänst ovanpå SHS.

Examensarbetet beräknas bestå av följande moment:
* En teoridel där olika ansatser för kooridnering/synkronisering av processer över Internet beskrivs och diskuteras med fokus på Business Transaction Protocol, BTP.
* En praktikdel innehållande en proof-of-concept implementering av BTP på iipax Broker SHS/JE.

Arbetet är lämpligt för 1-2 personer med Datavetenskaplig utbildning och med ett intresse för komplexa programsystem. Vi ser gärna att examensarbetet påbörjas under hösten 2003.

Skicka din ansökan till:
Åsa Ivansson, Human Resources via e-mail:
[email protected]

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.