Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-10-22

Hur kommuniceras matematik?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Inom programområde Barn och Utbildning i Örebro kommun är fyra utvecklingsområden definierade att särskilt initiera, stödja och följa under de närmaste åren. Ett av områdena är barns möjlighet till inflytande och delaktighet.

I läroplan för förskolan (Lpfö-98) ges uppdraget under rubriken ¿Utveckling och lärande¿ att stimulera och utmana barn genom leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet och ta tillvara barns intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Bl a formuleras i läroplanen att strävan ska vara ¿att barnen utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang¿. I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo-94) formuleras också under rubriken ¿Kunskaper¿ att utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grund för undervisningen.

Alltför många barn och unga når inte kunskapsmålen i matematik. Bristande intresse för och kunskaper i matematik fungerar även som ett hinder för att få fler sökande till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på såväl gymnasienivå som i universitet och högskola.

Frågeställningar:
- Kan samtalet om matematik utveckla begreppsförståelse och matematiskt tänkande?
- Hur kommuniceras matematik?
- På vilka sätt kan matematikundervisningen varieras?
- Hur ser en matematikundervisning ut som har mindre fokus på läroboken?
- Hur kan matematikundervisningen ytterligare integreras med praktiska tillämpningar och konkreta upplevelser?
- Vad innehåller laborativ matematik?
- Nya utvärderingsformer?
- Elevers möjlighet till inflytande och påverkan?
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.