Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-10-11

Marknadsundersökning för Frontventilation® ¿ astmaförebyggande ventilation (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Det vi behöver veta är hur stort intresset är hos kommuner att uppgradera sina ventilationssystem i skolor, fritis och dagis (miljöer där barn vistas) för att förebygga luftvägsbesvär och astma samt sänka energikostnaderna för uppvärmning. Grunddragen är att byta befintliga deplacerade (luftintag i golvnivå) frontdon (don genom vilket luften strömmar ut i rummet) till Frontventilationsdon® och bekosta den översyn av ventilationssystemen (bland annat täthet och luftflöden) en sådan förändring kräver.

Med Frontventilation® sker en kontinuerlig bortförsel av partiklar som innebär avsevärt minskad kontamination i våra övre andningsvägar. Genom att luftströmmen är laminär uppstår inte känslan av drag (hudens värmeskyddande lager slås inte sönder) varför inomhustemperaturen kan sänkas med 2-4 Co. Frontventilation® är dessutom den enda i dag kända lösningen, som uppfyller den nya lagens krav (Lag 2002-06-04, Mål för inomhusmiljön, BoU 14) med s k normventilation (d v s utan att öka luftflödena 2-5 ggr, vilket i sig inte är praktiskt möjligt m h t energikostnader och komfort).

I dag ligger den årliga antiastmatikakostnaden i Sverige på cirka 1 mdr kronor och kostnader för astmavården på 5 miljarder kronor. Dessutom beräknas årligen ca 1.000 direkta och indirekta dödsfall ske p g a astma. Sedan 60-talet har astman fördubblats vart tioende år!Frontventilation® kan bryta den uppåtgående trenden av astma utan ökning av den i Sverige årliga energiförbrukningen på 120 miljarder kWh för inneklimatet!

Ett fullskaleprojekt med skola, bostäder och elever som har astma inleds i Enköping under hösten 2003. Syftet är att på en gemensam plattform bedriva medicinsk och teknisk forskning för såväl KTH, Stockholms universitet, Uppsala akademiska sjukhus som olika företag. Det övergripande målet är att validera normventilation som tillräcklig


för Frontventilation® och ta fram en förklaringsmodell som förklarar varför så få partiklar kontaminerar de övre andningsvägarna. Rapporten sammanställs tvärvetenskapligt och kommer att överlämnas till Miljödepartementet med förslag om rekommendation till EU. Projektet leds av Microtrans AB (idé och projektledning). Sambandet mellan ventilation och hälsa i bostäder, barnstugor och skolor är i stort icke studerat (EUROPEISKA och NORDISKA tvärvetenskapliga granskningar av den vetenskapliga litteraturen rörande inomhusmiljö och hälsa (2002-03-15). Genomförd på initiativ av Folkhälsoinstitutet med bidrag från Europeiska Unionen).

En sannolikt avgörande faktor för hur starkt intresset är för dessa förändringar, är vilka kostnader detta skulle innebära och vilka tidsförhållanden som gäller. Generellt kan beräknas att ett klassrum (här < 75 kvm d v s 1 elev per 2,5 kvm) kräver 2 Frontventilationsdon® till en kostnad av ca 2.500 kr st. Till detta kommer uppdatering och injustering av ventilationssystemet samt eventuellt upptag för frånluft på vägg i taknivå. För de som inte har deplacerade (golvplacerade) don tillkommer kostnad för kanaldragning från luftintag till golvnivå. Tillverkning av Frontventilationsdon® är förberedd och leveranser kan ske i stor omfattning och med relativt korta leveranstider i hela landet.

Kvaliteten av Frontventilationsdonet® kan bland annat bekräftas genom att det är ett patent (svensk innovatör), vilket är mycket ovanligt i ventilationsbranschen. Del av arbetet var överlämnat till Miljöministern vid beredningen av den nya lagen om ¿Mål för inomhusmiljön¿.Bakom innovationen ligger ca 30 års arbete och erfarenhet, med bland annat tidigare patent i AirMaster, som sålts i hela världen av Bahco Ventilation.Student(er) som åtager sig att göra denna undersökning kommer att få all hjälp och stöd med korta svarstider. I ett senare skede finns öppenhet för praktik/projektanställning (motsv.) i bolaget som kommer att bildas parallellt med projektet.

Exempel på frågor:

1.Hur avser kommunerna uppfylla den nya lagens krav (BoU 14)?
2.Hur ser man på betydelsen av att förbättra l

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.