Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-07-01

Optimera och lagra energiuttaget ur befintligt bergvärmesystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bagrund:
Bostadsrättsföreningen DUVAN (Petterslundsgatan, Uppsala), som består av 3 hus om sammanlagt 102 lägenheter, installerade 1999/2000 en bergvärmeanläggning bestående av
- Nitton bergbrunnar. Sjutton av dessa är 200 m djupa och två är 250m djupa. Det finns även en kontrollbrunn på ca 70m, som är outnyttjad.
- 1 värmeväxlare med reglerutrustning
Anläggningen har varit igång sedan år 2000 och kostnaden för inköp av fjärrvärme från Vattenfall(tidigare Uppsala Energi) har sjunkit med ca 40% efter igångsättningen.

Syfte:
1. Undersöka möjligheten att optimera energiuttaget ur befintligt system.
2. Undersöka förutsättningarna för att lagra överskottsvärme till befintligt system.

Examensarbetet skall innefatta följande punkter.
1. Klarlägga geologin i området
2. Bestämma grundvattenflödet till området
3. Beräkna den tid det tar för att uppnå jämviktsläge med utgångspunkt från det värmeuttag som nu görs.
4. Beräkna värmetransporten till/genom brunnarna i dagsläget
5. Föreslå förbättringar i skötseln av värmeanläggningen. Optimering
6. Planer finns att utnyttja överskottsvärme från husen för att tillföra värme till brunnarna. Utreda för/nackdelar med detta. Föreslå tillvägagångssätt.
Examensarbetet skall presenteras för Duvans styrelse och ligga till grund för framtida skötsel av anläggningen.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.