Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-06-18

Uppläggning av kärnkompetensutbildning för Electrolux i Mariestad

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Beskrivning:
Electrolux i Mariestad har växt till att bli norra Europas största tillverkare av kyl- och frysskåp för hushållsbruk. Enheten har tre huvudverksamhetsområden . Dessa är produktutveckling, logistik och tillverkning. Även inom logistik- och tillverkninggsområdena drivs utveckling. En rad viktiga stödfunktioner finnes såsom tex HR, Controlling, Kvalitet, IT. Verksamheten har inom alla sina områden och under rad år utvecklats starkt. Mycket goda resultat har uppnåtts på en rad områden. En förutsättning för detta har till stor del varit att arbetssätten har trimmats, målsättningarna har varit tydliga och ambitionerna höga. Vi har alla lärt oss mycket om vår verksamhet. Ledare och nyckelpersoner har gått före inom sina respektive områden genom att förfina och effektivisera dessa. Kompetensbasen har kraftigt både breddats och fördjupats.

En förståelse för vikten av att säkra den upparbetade kunskapen har växt fram. Det finns också ett behov av att sprida kunskapen till fler för att på så sätt uppnå ytterligare synergieffekter.

Att säkra kunskapen på ett sådant sätt att den kan föras över till nyanställda är också mycket viktigt.Att fortsätta att spetsa till, och ytterligare sprida våra kärnkompetenser är en överlevnadsfråga.

Uppdragsbeskrivning och mål:
Syftet med examensarbetet är att lägga upp en struktur för en internutbildning inom huvudverksamhetsområdena samt stödfunktionsområdena samt fylla denna struktur med innehåll.I ett första steg bör lämpligen de olika blocken och deras innehåll definieras. Målgrupper skall bestämmas liksom lämpliga kunskapsnivåer för respektive block per målgrupp. En pedagogisk metod för kompetenssäkringen och lärandet skall utarbetas.En ¿ordlista¿ eller ¿uppslagsbok¿ för den använda företags- eller områdesspecifika terminologin skapas i takt med att arbetet utförs.Ett förslag på hur de olika målgrupperna skall examineras skall utarbetas.Ett idéförslag till hur ett företagsspecifikt ¿företagskörkort¿ skulle kunna tas fram för alla målgrupper (alla personalkategorier) tas fram. Detta bör sedan kunna ligga till grund för ett senare (nytt) examensarbete målet att skapa denna ¿körkortsutbildning.

Avgränsningar:
Huvudverksamhetsområdena prioriteras framför stödfunktionsområdena

Övrigt:
Examensarbetet genomföres lämpligen av en grupp bestående av 3-5 studenter med inriktningarna Industriellt ledarskap (blandning av teknologi och ekonomi) och Pedagogik. Anledningen till detta är att arbetet spänner över såväl det industriella som det pedagogiska området.

En plan görs inledningsvis med handledaren samt sannolikt en styrgrupp för hur kompetenskartläggning och insamling bör ske.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.