Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-02-20

Utformning av gränssnitt för kvalitetsstyrningssystem (Bollnäs)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Beskrivning
MareNordic AB har under de senaste två åren infört ett kvalitetssystem enligt ISO 9002 (2000) och miljöledningssystem enligt ISO 14001 (2002) samt EMAS (2002) i sin verksam-het. Ett av besluten vid detta införande var att alla dokument skulle hanteras på dator. Företa-get har idag kommit mycket långt i detta arbete. Endast en begränsad del av dokumenten finns i pappersform. Hanteringen av dokumenten sker idag direkt i filhanteraren i datorn varför viss risk för fel finns samt att detta gränssnitt ger begränsat stöd i processanknytningen vid doku-menthanteringen.

Uppgiften består av att göra en analys av vilka stödsystem som finns att tillgå för de miljö- och kvalitetsstyrningssystem som företaget infört samt att föreslå hur ett sådant system skall utformas för ett företag av MareNordics storlek. I uppgiften ingår även att utveckla en proto-typ för det föreslagna systemet.

Aspekter att ta hänsyn till är:
 Olika användarkategorier skall kunna använda samma system.
 Stöd i processtänkandet
 Upprätthålla datasäkerhet

Näringslivspartner
MareNordic AB är beläget i Kilafors och ingår i Mare-koncernen. MareNordic AB tillverkar kemikalier för pappersindustrin. http://www.maregroup.com


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.