Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-02-02

Kritisk analys av effekter av kriscentrum för män ur ett feministiskt perspektiv

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund: Mäns våld mot kvinnor och barn är en effekt av vårt samhälles könsmaktsordning, och är således ett strukturellt problem. Detta fritar inte samhället från ansvar för de berörda individerna, offer så väl som förövare. Detta faktum medför dock ett antal moraliska dilemman, vilket tydliggörs i debatten om inrättandet av så kallade kriscentrum för män, där män ska erbjudas professionell hjälp att hantera känslomässiga problem och livskriser.
En grundläggande invändning mot kriscentrum för män är att samhället redan tillhandahåller hjälp för människor i kris, kvinnor såväl som män. Inrättandet av kriscentrum för män utgör i sig självt en särbehandling av män och en medverkan till ytterligare förstärkt könsmaktsordning.
Samhället har misslyckats med att nå de män som utövar sexualiserat våld. Mäns våld mot kvinnor och barn utgör ett så stort folkhälsoproblem att extraordinära insatser är befogade. Kriscentrum för män skulle kunna utgöra en sådan insats, under förutsättningen att den positiva effekten blir tillräckligt stor för att balansera eftergiften i form av ökad särbehandling av män.

Frågeställningar: Är det i dag svårare för en man i kris att få terapeutisk behandling inom befintliga vårdsystem än för en kvinna i motsvarande situation? Innebär suffixet ¿för män¿ att potentiella utövare av sexualiserat våld söker sig till ett kriscentrum? Hur mäter man resultatet av verksamheten vid befintliga kriscentrum för män, och hur genomför man uppföljning och utvärdering av sina ärenden? Vilka ideologier präglar befintliga kriscentrum för män, vilka metoder tillämpas, hur påverkar dessa resultatet? Har andra, ej i sig själva särbehandlande, metoder prövats för att nå dessa män, exempelvis i form av informationskampanjer? Vilka metoder står till buds, och vilka effekter kan man förvänta sig att dessa får?

Hypotes: Riktade insatser mot män i allmänhet ökar inte potentiella utövare av sexualiserat vålds benägenhet att söka kontakt med psykosociala vårdenheter för terapeutisk behandling.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB




Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.