Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-05-27

Verktyg för värdering av produkters miljöprestanda

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
De miljökrav som ställs på företag blir allt högre. Internationella och nationella lagar, kundkrav, krav från investerare och andra omvärldskrav gör det nödvändigt att ta hänsyn till miljöaspekter orsakade av de produkter som tillverkas.
Miljöanpassad produktutveckling innebär att hänsyn till miljö-aspekter integreras i produktutvecklingen. Syfte med detta är att redan under utvecklings-stadiet minimera den totala miljöpåverkan som produkten kommer att orsaka. Det är då viktigt att se ur ett helhetsperspektiv och att beakta alla faser i livscykeln för att undvika suboptimeringar av produktens miljöprestanda.

Syfte
Syftet med exjobbet är att utveckla ett verktyg som möjliggör en värdering av lastbilskomponenters miljöpåverkan tidigt i produktutvecklingen. Denna värdering ska även kunna användas för att sätta kvantitativa mål för komponentens miljöprestanda.

Uppgift
Att utifrån de specifika kopplingar som finns mellan miljö och Scanias produkter, samt utifrån de förutsättningar som gäller vid produktutveckling av dessa, utveckla ett verktyg för miljöanpassning vid produktutveckling. Verktyget ska kunna användas både för delsystem på produkten och på produkten i sin helhet. En förutsättning för utbredd användning av ett sådant verktyg är att det är enkelt att använda och snabbt ger en visuella åskådning av resultaten.
En stor del i uppgiften kommer att vara att finna lämpliga avvägningar mellan olika miljöaspekter orsakade av lastbilen så att resultat från värdering med verktyget blir rättvisande ur ett livscykelperspektiv. Vidare är verktygets användarvänlighet av stor vikt.
Examensarbetet innebär kontakt med många funktioner inom produktutveckling och pilotstudier för olika delar av lastbilen bör göras.

Profil
Teknisk högskola, 180 p, Maskin eller liknande med inriktning mot produktutveckling och miljö. Insikt i miljöproblemens komplexitet är en förutsättning för detta examensarbete.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.