Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-03-26

Genetisk kartering av cer-7 mutanten i Arabidopsis

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vaxskiktet på ytan av en växt utgör en första barriär mot påverkan av stress av olika slag. Utan detta skyddande skikt skulle växten ha mycket svårt att klara av de påfrestningar som utövas av den omgivande miljön i form av olika parasiter, torka och/eller ett överskott av regn.

Genen CER7 i Arabidopsis är en gen som tros ha en regleringsfunktion i vaxbiosyntesen. Detta examensarbete syftar till att mer precist fastlägga var denna gen är belägen. En F2-population har screenats med avseende på mutantfenotyp. Från en population på ca 4000 F2 individer kunde 780 st identifieras vilka uppvisade en fenotyp karakteristisk för cer-7 mutationen. De utvalda F2 individerna måste dock screenas för att avgöra vilka av dessa som är rekombinanter. Examensarbetet kommer därför att innefatta DNA extraktion av F2 individerna samt kartering av CER7 med hjälp av PCR-baserade markörer. Arbetet kan även innefatta sökning i Arabidopsis-databasen (http://www.arabidopsis.org) för design av ytterligare PCR markörer.

Det bör tilläggas att det beskrivna examensarbetet kan utgöra en del av ett tänkt projekt där det övergripande målet är att studera gener som är involverade i biosyntesen av vaxer på växtens yta och framför allt hur dessa gener regleras i tid och rum. Genom att studera vissa av de gener som är ansvariga för produktionen av ytvaxer kan vi få en insikt i hur biosyntesvägar är uppbyggda men vi kan också med denna grundläggande kunskap skaffa oss verktyg för att förändra uttrycket och fördelningen av vaxerna på växtytan. Detta skulle kunna leda till att vi kan öka växtens tolerans mot olika former av stress.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.