Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-03-23

Stenkolstjäreasfaltens utbredning i Sverige

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Syftet med detta examensarbete är att försöka uppskatta hur stort problemet med tjärasfalt är i Sverige. Som grund för uppskattningen använder vi bland annat äldre beläggningsliggare ¿ ett unikt men ännu inte digitaliserat material som bland annat ger uppgift om lagertyp, tjocklek, längd etc. Kartläggningen och pilotförsöket ska dokumenteras i såväl rapport- som seminarieform.

Bakgrund
Under senare tid har äldre asfaltprodukter med stenkolstjära blivit allt mer uppmärksammade. Orsaken är stenkolstjärans innehåll av polyaromatiska kolväten (PAH). Ett antal ämnen i denna ämnesgrupp klassas som cancerframkallande och redan 1973 stoppades användningen av stenkolstjära i asfalt. Studier från uppbruten asfalt har påvisat att utlakning sker (Larsson, 1998; Larsson & Bäckman, 1999), och att det därför finns anledning till reglerat förfarande.

Tjärasfalt har under de senaste åren påträffats vid ett flertal vägbyggen. Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (2000) anser att ¿Det borde vara ägaren till den asfaltsnyta som skall återvinnas som i högre grad står för dokumentationen. Därigenom skulle möjligheterna öka att i ett tidigt skede kunna åtskilja problemmassor.¿Arbetets innehåll
20 p examensarbete.
Exempel på lämplig utbildningsbakgrund: Arkivarie, biblotekarie, Civilingenjör, Naturvetare.

Metod
1. Litteratursökning och intervjuer. Sökning efter beläggningsliggare och andra skriftliga källor. Intervjuer med äldre vägarbetare.
2. Analys av insamlat material.
3. Resultatredovisning muntligt, liksom i rapport och i sökbar databas.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.