Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-02-18

Nyttoberäkning av trafikinformation

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Att ta fram en modell för nyttoberäkning av trafikinformation.

Bakgrund
Vägverket har behov av grundläggande information om hur olika fordon utnyttjar vägnätet. För närvarande samlas data in kontinuerligt via de trafikmätningar som genomförs på det statliga vägnätet. Detta sker genom att via stickprovsundersökningar beräkna årsdygnsmedeltrafiken (ÅDT) för trafikhomogena avsnitt (ca 23000) på det statliga vägnätet. Vart fjärde år görs en beräkning av trafikarbetet vilket baseras på genomförda trafikmätningar. Därutöver sker kontinuerlig mätning av trafikarbetets förändring per vägkategori på riksnivå i ca 80 punkter som representerar hela det statliga vägnätet. Resultatet av dessa mätningar redovisas månadsvis som ett trafikförändringstal samt sammanställd i årsvis rapport. När det gäller ÅDT-systemet har dess mätningar oftast genomförts i en så kallad mätcykel. Nuvarande mätcykel innebär att huvudvägarna mäts vart fjärde år och övriga vägarna skall ha högst 12 år gammal trafikinformation. Trafikinformationen används inom Vägverket som underlag vid olika typer av beslut samt vid olika typer av resultatredovisningar. Den ingår i regelverk inom Vägverket. Även aktörer utanför Vägverket använder informationen ¿ andra verk och institutioner. Dessutom är den en allmännytta. För att beräkna nyttan av ha tillgänglig trafikinformation till viss kvalitet (= produktprecision och ålder) erfordras någon form av nyttoberäkning. En sådan genomfördes i en utredning 1986 (VV Publ. 1986:26). Denna var dock inte heltäckande och med hänsyn till de förändringar som skett beträffande organisation och utförandeformer måste denna anses som inaktuell idag.

Arbetets innehåll
Arbetet innefattar studier av rapporter och utredningar med koppling till användningen av trafikinformation samt intervjuer med personer som har behov av trafikinformation och fattar beslut om olika åtgärder som påverkas av trafikflöden. Att utifrån detta utarbeta ett förslag till en modell för nyttoberäkning för trafikdata med beaktande av informationens kvalité. Modellen bör även beakta värdet är av att ha direkt tillgång till historiska mätvärden av viss kvalité i förhållande till att utföra mätningar vid varje enskilt behovstillfälle.

Metod
Litteraturstudier Intervjuer Ta fram förslag på nyttoberäkning Den eller de som genomför arbetet bör ha utbildning inom Ekonomi gärna med inriktning på kostnads- och nyttoberäkningar. Arbetet kan genomföras på ort där Vägverket Konsult trafik finns representerad vilket är Borlänge, Stockholm, Luleå, Härnösand, Göteborg, Kristianstad och Jönköping.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.