Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-01-05

Analys av spårväxelkorsningar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Detta examensarbete utförs vid Banavdelningen inom SL Infrateknik.

Handledare är Alexander Santos, 08-686 38 78.

Bakgrund
En viktig komponent i en spårväxel är spårväxelns korsning. Ett flertal olika typer och konstruktioner förekommer på marknaden och i SL Infratekniks spår. Detta examensarbete handlar om att finna en eller flera typer av spårväxelkorsningar som lämpar sig bäst för SLs driftsförhållanden.

Obrutna korsningar har nyligen ersatts med öppna korsningar för att kunna medge övergång till motspårskörning med högre hastighet men har samtidigt orsakat ljudproblem i vissa växlar med liten radie. Vissa växelkorsningar har försetts med olika former av dämpande material (gummi/korkblandning) som har reducerat ljudstörningarna något, men ändå inte tillräckligt för att eliminera störande stomljud för boende i spårets närhet.

Projektmål
Målet med projektet är att inventera samtliga förekommande spårväxelkorsningar samt att föreslå lämpligaste metoder för konstruktion, inbyggnadssätt och underhållsmetodik. Detta i syfte att minimera störningar i form av slitage, höga underhållskostnader och buller.

Projektets omfattning och genomförande
Examensarbetet är en 20 poänguppsats som ska motsvara 20 veckors heltidsarbete. I projektet ingår att studera SL spårväxlar och ge förslag till åtgärder och förbättringar. Speciell vikt ska läggas vid granskning av hur olika typer av spårväxelkorsningar inverkar. Projektet bör samordnas med Banverkets pågående växelprojekt.

Ämnesområdet ligger främst inom maskinteknik/mekanik, men även teknisk fysik och väg och vatten kan komma i fråga. SL Infrateknik deltar i internationella samarbetsorgan varvid vissa delar av rapporten kan komma att skrivas på engelska. Huvudspråket för rapporten är dock svenska.

Implementering
Strävan är att resultaten ska implementeras i SL Infratekniks verksamhet och organisation. Arbetet ska presenteras i en skriftlig rapport men även muntligt inom SL Infrateknik.

Mer information och regler om hur du ansöker finns på http://www.sl.se  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.