Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-06-13

Biologisk mångfalt i grustäkter, en inventering i avslutade täkter

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Sand- och grustäkter efterbehandlas efter avslutat täkt, med stöd i Miljöbalken, normalt genom att marken täcks med jord för att reparera skadorna i landskapsbilden och möjliggöra skogsbruk eller annan markanvändning. De öppna täkterna kan dock hysa ett intressant växt- och djurliv med torrängsvegetation, backsvalor och insekter (bl a sällsynta skalbaggar, sandjägare, myrlejon). Naturvårdens omsorg om landskapsbilden kan därför hamna i konflikt med bevarandet av biologisk mångfald. Under senare år har det blivit allt vanligare att delar av täkten lämnas obehandlad.

Syftet med studien är att öka kunskaperna om artvariationen och den biologiska mångfalden av flora och fauna i nedlagd, återställd täktmiljö. Detta skulle underlätta efterbehandlingsarbetena med avseende på anpassning till naturvårdsintressen samt skapa en bättre kontakt mellan täktföretag, myndigheter och lokalbefolkning.

Undersökningen avser en inventering av den biologiska mångfalden flora och/eller fauna med följande under-indelningar. Studien utförs i täkter med olika typer av efterbehandling resp ingen efterbehandling. En bedömning kan göras huruvida den biologiska mångfalden passar in i den naturliga miljön på orten. Arbetet sker paralellt med doktorand projekt på KTH i Stockholm rörande efterbehandling av täkter.

Förslag på fältlokal finnes.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.