Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-01-10

Variabla meddelande skyltars inverkan på framkomligheten i Malmöområdet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Utvärdera de första två etapperna av utbyggnaden VMS systemet på infartslederna till Malmö samt studera hur många som förändrar sitt trafikbeteende till följd av skyltarna.

Bakgrund
Vägverket Region Skåne påbörjade 1998 utbyggnaden av ett s.k. aktivt skylt system, ASS, på den starkt trafikerade och olycksdrabbade E22 mellan Lunds södra trafikplats och Sege trafikplats i Malmö. Systemet består av ett antal sensorer på sträckan som känner av trafikrytmen och påbjuder automatisk alternativt operatörbekräftad tändning av de till systemet anslutna variabla meddelande skyltarna, VMS, då kösituationer tenderar att uppstå. Primärt är syftet med skyltarna att förmå trafikanterna att minska hastigheten och hålla ordentliga avstånd i god tid innan man hunnit i kapp kön och därigenom undvika upphinnandeolyckor. Sekundärt kan ASS även användas för att leda om trafiken vid omfattande köer eller olyckor o.dyl.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.