Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-02-03

Bärighetsproblematik på det lågtrafikerade vägnätet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Syftet är att öka kunskaperna om hur klimat och andra yttre faktorer påverkar vägarnas bärighet, samhällsekonomiska vinster/förluster till följd av detta, samt vilken typ av åtgärder som ger största effekterna i förhållande till kostnad.

Bakgrund
I Norrbottens län och Västerbottens län finns det totalt ca 1800 mil statliga vägar, vilket är ca 18% av det statliga vägnätet i Sverige. Av denna väglängd är ca 1100 mil belagda och ca 700 mil grusväg.

Regionens geografiska läge och tillgången till naturresurser i form av skogsråvara och malm medför dagligen långa och tunga transporter. I kombination med hårt klimat och stora variationer i konstruktionskvalitén hos delar av vägnätet resulterar det i permanenta bärighetsskador och begränsningar av totalvikten för fordon under vissa perioder. Vägarna har i många fall små trafikmängder vilket gör att de i många fall ur samhällsekonomisk synvinkel inte är speciellt lönsamma att åtgärda. Men eftersom vägnätet är relativt glest betyder det att den enskilda trafikanten och näringslivet är hänvisad till de vägar som finns oavsett vilket skick de befinner sig i. Det finns få eller inga möjligheter att välja alternativa vägar. Problemet med dåliga vägar finns under hela året men är speciellt accentuerat under våren då tjällossningen inträffar.

Idag finns inte tillräckligt kunskap om många av områdena och några examensarbeten kan förhoppningsvis bringa klarhet i några av våra frågor, alternativt fungera som förstudier och vara underlag inför fortsatt forskning och utveckling.

Arbete
Vi vill tillsammans med studenten komma fram till lämpliga ämnen att arbeta med. Nedan listas några tänkbara ämnen, men egna idéer är mycket välkomna.

Studier om samhällsekonomiska effekter vid olika begränsningar av framkomligheten.
Upprättande av ett antal scenarier för att beskriva för- och nackdelar vid tillämpning av olika typer av lösningar för att undvika begränsningar av framkomligheten.
Studie av vilket som är den lägsta acceptabla standarden på grusvägar, alternativt det belagda vägnätet, sett ur trafikanternas perspektiv.
Inventering av möjliga förstärkningsmetoder och utvärdering av effekter av dessa, vilket ska sättas i relation till kostnaderna.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.