Sökning: "Att göra en analys på en"

Hittade 167 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet Att göra en analys på en.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-27Analys av en ny metod för maskininlärning (inaktivt)
2012-01-13Vilka är miljövinsterna med Beanbutler? (inaktivt)
2011-12-28Analys av prenumerationsdata och eventuell BI-implementation (inaktivt)
2011-12-16Ett exjobb som kan gör skillnad - för dig som vill ha en utmaning och hjälpa till att spara energi. (inaktivt)
2011-12-05Baltkabeln - en kritisk granskning av följder (inaktivt)
2011-11-29Strategier för distribuerad cache för transaktionsintensiva system (inaktivt)
2011-11-21Modellering av vindkraftverk (inaktivt)
2011-11-08Vi söker en student med inriktning mot beräkning och analys som vill göra examensarbete hos oss. (inaktivt)
2011-10-31Examensarbete- Minska leveransförseningar pga vinterklimat, fokus tjälproblematik (inaktivt)
2011-10-273D-geometri i bränslesystemmodeller (inaktivt)
2011-10-27Jämförelse av olika certifierings system för ”Hållbart byggande” samt analys av deras räckvidd, inkl önskvärda och oönskade konsekvenser, för uppfyllelse av målet God bebyggd miljö och andra samhälleliga mål (inaktivt)
2011-10-27Kvalitativ kartläggning av omfattning och möjligheter för kommuner att öka konkurrens och kostnadseffektivitet A) i bygg- och anläggningsupphandlingar och/eller B) genom agerande i plan- och exploateringsprocesser. (inaktivt)
2011-10-13Utveckling och programmering av beräkningsmodul till hållfasthetsdimensioneringssystem (inaktivt)
2011-10-03Riskhantering i svenska företag (inaktivt)
2011-08-12Vattenplanering och VA-planering – nulägesbeskrivning och behov för Stockholms läns kommuner (inaktivt)
2011-07-18Leananalys - Europa (inaktivt)
2011-07-18Leananalys - USA (inaktivt)
2011-06-27Framtida konsekvenser från hantering av förorenade sediment (inaktivt)
2011-04-19Utvärdering av signalbehandlingsmetoder (inaktivt)
2011-04-14Uppföljning av implementering av mål och mått för natur och kultur i Grundpaket Drift (inaktivt)
2011-04-06Ålderspyramider framtida inverkan på bostadspriser i svenska kommuner (inaktivt)
2011-04-05Simulering av lastvariationer i motorns ventildrivning (inaktivt)
2011-02-14Optimering baserad på Information Entropi / Optimization based on Information Entropy (inaktivt)
2011-02-10Välkomst/informationsskärmar (inaktivt)
2011-01-05Miljövänlig bankkund (inaktivt)
2011-01-05Analys av krypteringsmetoder (inaktivt)
2010-11-15Energiinventering och framtagning av effektiviseringsåtgärder för betongfabriker (inaktivt)
2010-11-10HÅLLBAR HANTERING AV BOTTENASKA FRÅN AVFALLSFÖRBRÄNNING, OMVÄRLDSANALYS – KLIMAT OCH ENERGIPOTENTIAL (inaktivt)
2010-11-02Signalanalys inom framtidens mätteknik. (inaktivt)
2010-10-27Kostnadseffektiv hantering av växtnäring genom uppströmsarbete – pilotstudie i livsmedelsindustri och detaljhandel (inaktivt)
2010-10-27Nutrient footprint – bedömning av livsmedelsproduktionens dolda miljöpåverkan (inaktivt)
2010-10-06Utveckling och verifiering av alternativa koncept på ejektorsystem för användning i inloppssystem till tunga fordon (inaktivt)
2010-10-04Praktikant till Sveriges ambassad i Kuala Lumpur (inaktivt)
2010-09-27Kungälv som Fairtrade City (inaktivt)
2010-08-25Undersökning och analys av spelmotorer till iPad (inaktivt)
2010-08-16Framtagande av metod för kontinuerlig mätning av luft-luft-värmepumpars prestanda i fält. / Development of a method for continous mewasurement of air-air heat pumps performance in the field. (inaktivt)
2010-07-02Miljömässiga effekter av Klimatinitiativet och liknande projekt (inaktivt)
2010-07-01Energismarta vägar – Utveckling av metod för energioptimering i vägprojekt (inaktivt)
2010-06-21Vad gör vi om vi blir matförgiftade? (inaktivt)
2010-06-18Misa AB – Strategisk marknadsföring av personer med funktionshinder? Hur mycket kan vi sänka fördomarna hos arbetsgivare gentemot personer med intellektuella funktionshinder beroende på hur vi marknadsför individerna? (inaktivt)
2010-04-29Lönsamhet med RFid (RadioFrequencyIDentification) och VMI (VendorManagedInventory) i försörjningskedjan (inaktivt)
2010-03-09Extremt energisnålt och säkert trådlöst miljömätsystem (inaktivt)
2010-03-01Analys av DNS-trafik till en TLD (inaktivt)
2010-03-01Analys av data från Hälsoläget-mätningar (inaktivt)
2010-02-18Vilken väg väljer kunden till IKEA? (inaktivt)
2010-02-02Exjobbsförslag mottages gärna! (inaktivt)
2010-01-25Water footprint – för att överblicka ett företags vattenanvändning (inaktivt)
2010-01-22Miljöpåverkan i samband med användande av lastpallar (inaktivt)
2010-01-13Förekomst av kvinnor i mediebilden - behov av databas med kvinnlig expertis (inaktivt)
2009-12-21Kan forskning och metodutveckling inom Credit scoring bidra till mer träffsäkra prediktiva modeller inom borgenärsområdet? (inaktivt)
2009-11-23Miljöutredning av Bengtsfors kommun och analys av miljöutredningsmetod för småkommuner (inaktivt)
2009-11-17Studier av ett proteinläkemedels post-translationella modifieringar (inaktivt)
2009-06-02Kopia av Utveckling av plattform för bildbehandling inom livsvetenskaperna baserad på open source - Implementering: Nya verktyg för bildprocess/analys (inaktivt)
2009-03-04Global marknadsundersökning inom konsumentelektronik (inaktivt)
2009-02-25Sammanställning och analys av data från Kund-system KUNDSKAP ur ett jämställdhetsperspektiv (kr) (inaktivt)
2008-06-16Examensarbeten vid Virtutech (inaktivt)
2008-05-30Behov och marknadsanalys av minimalinvasiv frakturbehandling (inaktivt)
2008-05-30Datoriserad registrering och analys av fysisk aktivitet (inaktivt)
2008-05-30Studier av specifika nervcellskretsar i hjärnan av relevans för schizofreni och Parkinsons sjukdom (inaktivt)
2008-03-19IKEA - ANALYS AV BRÄNNBART AVFALL (inaktivt)
2008-02-05Folkuniversitetets marknad och marknadsföringsaktiviteter (aw) (inaktivt)
2008-02-04Vilka är Sveriges soloföretagare idag? (inaktivt)
2008-01-30Marknadsundersökning - behov av Miljötaxi (inaktivt)
2008-01-21Examensarbete på E.On Elnät: Informationsarkitektur för verksamhetsutveckling av underhållsprocessen (inaktivt)
2008-01-18Examensarbete om medier, mänskliga rättigheter och funktionshinder (inaktivt)
2007-12-07Inventering av installerade absorptionskylmaskiner – drifterfarenheter och argument för inköp (inaktivt)
2007-12-04Kopia av Vinnande affärsplan för snabbväxande IT-bolag (aw) (inaktivt)
2007-11-30Vinnande affärsplan för snabbväxande IT-bolag (aw) (inaktivt)
2007-11-04Vinnande affärsplan för snabbväxande IT-bolag (aw) (inaktivt)
2007-10-24Marknad och klimat för solenergisystem (inaktivt)
2007-10-24Modellering för diagnos i OpenModelica - implementation och analys (inaktivt)
2007-10-22Framgångsrika visionsarbeten där visionen fick genomslag. Goda exempel på utvecklingsarbeten i världen och en analys av processer och resultat (aw) (inaktivt)
2007-10-18Databasdesign för loggdata från fältförsök med mätbil och från en av världens mest avancerade körsimulatorer (inaktivt)
2007-10-18Utformning av webbsidor för multifilialföretag (inaktivt)
2007-09-21Behaviour and welfare of laboratory mice (inaktivt)
2007-09-21Kontroll över administratörskonton - Finns det en praktisk lösning på problemet? (inaktivt)
2007-09-21Dokumentation och uppbyggnad av databas samt analys av applikationer inom oljedimavskiljning i verkstadsindustrin (inaktivt)
2007-09-19Analys och utveckling av befintligt system för beställning av vitvaruprodukter över Internet. (inaktivt)
2007-09-04Experimentell och teoretisk analys av verkningssätt hos äldre järnvägsbro av stål under påverkan av tåglast (inaktivt)
2007-09-03Miljöanalys för SBS VECON (inaktivt)
2007-08-27Jämförande analys av Content Management-system: Polopoly (inaktivt)
2007-08-24Effektivisering av flöde i fabrik (kr) (inaktivt)
2007-08-24“Deisotoping” — ett steg för att finna biomarkörer i data från LC/MS-analys av biologiskt material (inaktivt)
2007-08-20Konceptbyte i restaurangbranschen – hot eller möjlighet? Eller en innovativ 3D-visualisering! (Ljusdal) (inaktivt)
2007-08-17Turistbyråns interna arbete (inaktivt)
2007-08-06Exportförberedelser inför Tysklands-lansering av ny svensk barnsäkerhetsprodukt, SitSac. (inaktivt)
2007-07-17Kartläggning av Astra Techs utsläpp av klimatpåverkande gaser (inaktivt)
2007-06-20Medier, mänskliga rättigheter och funktionshinder (inaktivt)
2007-06-14Examensarbeten (20p) inom utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-04IPTV analysator (inaktivt)
2007-05-22Bygglogistik (inaktivt)
2007-05-09Kravspecifikation på informationssystem (inaktivt)
2007-05-08Konkurrensanalys för marknaden – Field marketing och Staffing (inaktivt)
2007-05-05Utformning av webbsidor för multifilialföretag (inaktivt)
2007-04-16Arbetsmiljö vid insamling av källsorterat matavfall, litteraturstudie och fältstudie (inaktivt)
2007-04-13Examensarbete i social nätverksanalys (inaktivt)
2007-04-11Na/S balanser för sulfatmassabruk (inaktivt)
2007-04-04SWOT analys och åtgärdsplan (inaktivt)
2007-04-04Behaviour and welfare of laboratory mice (inaktivt)
2007-03-02Marknad och klimat för solenergisystem (inaktivt)
2007-03-01Användbarhets- och tillgänglighetsaspekter av LIBRIS webbsök (inaktivt)
2007-02-22Hur söker företag affärspartners utomlands? – Verksamhetsanalys Chamber Trade Business to Business AB (inaktivt)
2007-02-12Marknadsundersökning VVSsiffror.se Sveriges enda finansiella omvärldsanalys för VVS-branschen (aw) (inaktivt)
2007-02-09Presentation av driftdata från databas: programutveckling för dataanalys med utgångspunkt från användarbeteende (inaktivt)
2007-02-08Marknadsanalys. (Stadium) (inaktivt)
2007-02-08Konkurrensanalys för marknaden – Field marketing och Staffing (aw) (inaktivt)
2007-02-02Inköpsstruktur och kvalitetsklassning av timmer. (inaktivt)
2007-01-23Dubbelriktad kommunikation - insamlig av information/data via fasta nät (Ljusdal 59) (inaktivt)
2007-01-17Internationell etablering? (inaktivt)
2007-01-12Arbetsmiljö vid insamling av källsorterat matavfall, litteraturstudie och fältstudie (inaktivt)
2006-12-19Ekomistyrning, analys av VH assistans (inaktivt)
2006-12-19Ekomistyrning, analys av VH assistans (inaktivt)
2006-12-05Stödprocesser/affärssystem för mindre företag (Söderhamn) (inaktivt)
2006-11-30Analys av marknaden i Europa (ke) (inaktivt)
2006-11-13Utredning på Junilistans kansli i Bryssel (aw) (inaktivt)
2006-10-26FEM-analys (inaktivt)
2006-10-13Analys av enkätsvar gällande ungdommar (inaktivt)
2006-10-11Marknadsanalys för unik ytbehandlingsmetod av titan (Ljusdal 73) (inaktivt)
2006-10-11Analys av informationsflöde och marknadsundersökning (Ljusdal 53) (inaktivt)
2006-10-02Onlineapplikation för dataanalys (inaktivt)
2006-09-28Energiplan (inaktivt)
2006-09-20Kostnadsmodellering och simulering (inaktivt)
2006-09-04IT-strategi (inaktivt)
2006-09-04Behaviour and welfare of laboratory mice (inaktivt)
2006-06-20Utveckling av CRM-system i .NET 2.0 (inaktivt)
2006-04-02Utveckling av centrumhandel (aw) (inaktivt)
2006-03-09Logistikanalys åt Import/e-handelsföretag (inaktivt)
2006-01-18Hur upplevs Arkenbutikernas butikskoncept av kunderna? (inaktivt)
2005-12-15Optik för koncentrerande solenergysystem (inaktivt)
2005-12-12Co-browsing ¿ en möjlighet att demonstrera webplatser på distans (Ljusdal 54) (inaktivt)
2005-12-06Lönekartläggning Stora Enso Grycksbo Bruk (inaktivt)
2005-12-02Värdering av spillvärme (Gävle) (inaktivt)
2005-11-29Analys och förbättring av Utrustningsanskaffningsprocessen (inaktivt)
2005-11-17Marknadsanalys och teknikutveckling för förbättrad marknadspositionering (Söderhamn) (inaktivt)
2005-11-15Kundprojekt Internetsurfning (inaktivt)
2005-11-10Utreda resultat från recipientprovtagning vid Västerås flygplats (aw) (inaktivt)
2005-10-03Test av olika träslag i västkustklimat (inaktivt)
2005-09-13Hydrogeologiskt fältförsök och modellering: Förbättrad avgränsning av skyddsområden för grundvattentäkter (inaktivt)
2005-08-25Systemering av driftdatabas, vidareutveckling och omkoppling till centralt lagrad data (inaktivt)
2005-08-16Analys av optimeringsmetod vid automatisk schemaläggning (inaktivt)
2005-07-05Hur påverkade Overdrive VU? (inaktivt)
2005-04-28Wiretracking TWP (inaktivt)
2005-04-28Metod/Apparat för spädning av pappersmassa (inaktivt)
2005-03-16Analys av multinationell website (inaktivt)
2005-03-15Analys av bristfälligt medlemsengagemang - Ett kommunikationsproblem? (inaktivt)
2005-01-21Miljösystemanalys av fjärrvärme och avfallshantering i Gävle (inaktivt)
2004-12-08Pengar och ekonomi i och kring online-dataspel (inaktivt)
2004-10-25Kulturens betydelse i skolan och förskolan (Älvkarleby) (inaktivt)
2004-06-18Design av webbaserad träningsdatabas (inaktivt)
2004-06-18Uppdrag - livslångt lärande - effekt av pedagogik (aw) (inaktivt)
2004-05-17Marknadsundersökning/analys av företag i Södermanland (inaktivt)
2004-05-10Examensarbete inom logistik, production management till Saint-Gobain, Eslöv. (inaktivt)
2004-04-22Rotskärsskolan - Hur bli vi inriktade mot teknik? (Älvkarleby) (inaktivt)
2004-03-15Analys av korttidssjukfrånvaro inom callcenterbranschen (Ljusdal 8) (inaktivt)
2004-03-09Upplevelse av ljudnivåer (inaktivt)
2004-02-20Utformning av gränssnitt för kvalitetsstyrningssystem (Bollnäs) (inaktivt)
2004-02-10Beräkningsmodeller för längsgående krafter i spår (inaktivt)
2004-01-07Förebildsföretaget 2003 - vad tycker och hur agerar ett företags olika intressentgrupper? Hur bör företaget agera? (inaktivt)
2003-12-17Rotskärsskolan - Hur bli vi inriktade mot teknik? (Älvkarleby) (inaktivt)
2003-11-11Lag och ordning i online-dataspel (inaktivt)
2003-09-15Single-Sign-On och säkerhet i komplexa systemmiljöer (inaktivt)
2003-04-11Koldioxidhandelns inverkan på svenska företag (inaktivt)
2003-03-27Automatiserad testning av Simics distributionspaket (inaktivt)
2003-03-25Tentamensplaneringssystem ¿ Studentservice Högskolan i Skövde (inaktivt)
2003-03-03Göteborgs kretsloppsplan ¿ innehållsanalys och utveckling (inaktivt)
2003-02-18Verkningsgraden hos vindkraftverk (inaktivt)
2003-01-03Företagsekonomisk analys av IT och Turism (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.