Sökning: "att bedöma"

Hittade 122 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet att bedöma.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-22Smörjfilmsberäkning i kuggväxlar (inaktivt)
2012-01-04Examensarbete Nordea Rating våren 2012/ hösten 2013 (inaktivt)
2011-11-23Design av miljövänliga fartyg för återvinning (inaktivt)
2011-11-17Lågtemperaturegenskaper hos gummimaterial (inaktivt)
2011-10-24Nanomaterial i konstruktionen (inaktivt)
2011-10-10Detektion av bakterier med UV-fluorescens (inaktivt)
2011-07-22Rörelsedetektering med videoanalys i inbyggt system (inaktivt)
2011-06-27Livscykelanalys på metod för att hantera förorenat sediment (inaktivt)
2011-06-19Stressfaktorers betydelse för Listeria monocytogenes lag-fas i livsmedel (inaktivt)
2011-05-09Formell verifiering av design och krav för functional safety (inaktivt)
2011-03-31Skyddsnivåer på Kungälvs vattendrag (inaktivt)
2011-03-10“BEDÖMNING AV SÅRBARHET FÖR MILJÖINCIDENTER I HORNDALS TRANSFORMATORSTATION”. (inaktivt)
2011-03-08Anpassad LCC och LCA mall (inaktivt)
2011-03-03Automatiserad textning av teaterföreställningar (inaktivt)
2011-03-02Kriterier för Bra Miljöval (inaktivt)
2011-01-31Automatiserad textning av teaterföreställningar (inaktivt)
2011-01-28Vilken köttproduktion är giftigast ur ett livscykelperspektiv? (inaktivt)
2011-01-26Europeiska flyktingfonden - sammanställning av utvärderingar (inaktivt)
2010-12-22Attityder till småskaligt producerad energi (inaktivt)
2010-12-22Hur löser vi vår tillverkning och logistik vid en framtida expansion? (inaktivt)
2010-11-23Status och åtgärdstakt för enskilda avlopp i länder kring Östersjön (inaktivt)
2010-11-10Nanomaterial i konstruktionen (inaktivt)
2010-10-27Kostnadseffektiv hantering av växtnäring genom uppströmsarbete – pilotstudie i livsmedelsindustri och detaljhandel (inaktivt)
2010-10-27Nutrient footprint – bedömning av livsmedelsproduktionens dolda miljöpåverkan (inaktivt)
2010-09-16Biogas från svårnedbrytbara substrat – förbehandlingsmetoder (inaktivt)
2010-09-16Torkning av matavfall (inaktivt)
2010-09-16Torrötning av avfall (inaktivt)
2010-09-16Uppgradering av biogas i systemperspektiv (inaktivt)
2010-07-01Energismarta vägar – Utveckling av metod för energioptimering i vägprojekt (inaktivt)
2010-06-18Algoritmer för att bedöma förarens förutseendeförmåga i trafiken (inaktivt)
2010-06-16Analys av prediktiva faktorer för fonders framtida avkastning (inaktivt)
2010-06-10Effektiva tekniker och strategier för att stödja funktionshindrade personer att nå, få och behålla en anställning? (inaktivt)
2010-05-24Water footprint (inaktivt)
2010-05-07TERMISKA EGENSKAPER HOS INNOVATIVA MATERIAL (inaktivt)
2010-04-07Riskhantering av kritiska infrastrukturtjänster (inaktivt)
2010-03-22Exjobb förorenade områden-datalagring och presentation (inaktivt)
2010-03-22Studier av "plasma detachment" i projektet VASIMR (Variable Specific Impulse Magnetoplasma Rocket) (inaktivt)
2010-03-05Kan Sverige minska klimatpåverkan från deponier? (inaktivt)
2010-03-05Simulering av krafter i skjutbara temporära tak med aluminiumfackverk som bärande element samt beräkning av tillåtna laster vid för taken givna spännvidder utifrån nya beräkningsregler för snö- och vindlast. (inaktivt)
2010-02-09Felkodspositionering (inaktivt)
2010-02-02Förbättrad metod för beskrivning av eko-toxicitet i livscykelanalys – en fallstudie på potatis (inaktivt)
2010-01-25Water footprint – för att överblicka ett företags vattenanvändning (inaktivt)
2009-12-22EXAMENSARBETE RÖRANDE HINDERFRÅGOR PÅ OCH RUNT FLYGPLATSER (inaktivt)
2009-12-21Kan forskning och metodutveckling inom Credit scoring bidra till mer träffsäkra prediktiva modeller inom borgenärsområdet? (inaktivt)
2009-12-21Användning av nätverksinformation i prediktiv modellering (inaktivt)
2009-12-18Avancerad prediktiv modellering: Prognostisering av ett företags slutliga skatt (inaktivt)
2009-12-15Automatiserad kalibrering av fordons nivågivare i produktion (inaktivt)
2008-05-30Förgasning - en teknik för ökad elproduktion med svåreldade bränslen? (inaktivt)
2008-05-30Framtagandet av representativa testnät för svenska eldistributionsnät – Ett samarbete mellan industrin, myndighet och KTH (inaktivt)
2008-02-08Utveckla metod för marknadsanalyser av svensk industrimarknad (inaktivt)
2008-01-22Verktyg för strategiska miljöbeslut (inaktivt)
2008-01-22Verktyg för strategiska miljöbeslut (inaktivt)
2008-01-11Inventera, analysera och bedöma Göteborgs universitets godstransporter ur ett miljöperspektiv (inaktivt)
2007-10-24Antikroppar som nya läkemedel mot Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2007-09-21Early Warning Signals (inaktivt)
2007-08-24C-eller D-uppsats vid fristående sparbank i Sala. (FP, AP) (inaktivt)
2007-06-27Prognosmodell för ärendeinflöde. Kösimulering utifrån befintligt databasmaterial (inaktivt)
2007-05-24Dimensionering av materialhanteringssystem (inaktivt)
2007-04-03Är stafylokocker från griskött ett problem för folkhälsan? (inaktivt)
2007-03-15Placera en röd liten stuga på månen (ke) (inaktivt)
2007-02-14Produktidéer för utnyttjande av textilt spill från svensk tekoindustri (inaktivt)
2007-02-09Trace av Linux nätverksstack i TCP/IP-nätverk (inaktivt)
2007-01-31Integration of a COM Application with .NET WebServices and ASP.NET (inaktivt)
2007-01-22Optimerad devicesimulering i Simics (inaktivt)
2007-01-22Testning av programvarukonfigurationer i simulerad miljö (inaktivt)
2007-01-22Konvertering och integrering av externa device modeller i Simics (inaktivt)
2007-01-22Hårdvaruaccess och verifiering av device-modeller i en fullsystemsimulator (inaktivt)
2007-01-03Spännande uppdrag på Vård- och omsorgsförvaltningen i Sala kommun (AW, AP) (inaktivt)
2006-12-21Prevention av levercancer vid kronisk leversjukdom (inaktivt)
2006-12-19Status dagvatten och möjligheten att avleda dagvatten till insjö utan naturlig tillrinning (inaktivt)
2006-10-31Nitrerskikts mekaniska egenskaper (inaktivt)
2006-10-11Analys av informationsflöde och marknadsundersökning (Ljusdal 53) (inaktivt)
2006-09-18Koppling och synkronisering av data i multipla databaser (Ljusdal 62) (inaktivt)
2006-09-05Early Warning Signals (inaktivt)
2006-08-27Ekonomisk nytta - Terasstabilisering (inaktivt)
2006-08-25Identifiering av oskyddade datastrukturer (inaktivt)
2006-08-25Testning av programvarukonfigurationer i simulerad miljö (inaktivt)
2006-08-25Hårdvaruaccess och verifiering av device modeller i en full-system simulator (inaktivt)
2006-08-25Super Mtools (inaktivt)
2006-08-25Trace av Linux nätverksstack i TCP/IP-nätverk (inaktivt)
2006-08-25Testning av virus i simulerad miljö (inaktivt)
2006-08-25Automatisk konfiguration av minneshierarkier till Simics (inaktivt)
2006-08-25Modellering av en Apple Macintosh (inaktivt)
2006-08-25Analys och systemoptimering med hjälp av simulering (inaktivt)
2006-08-25Koppling mellan olika simulatormodeller (inaktivt)
2006-08-23Marknadsundersökning av nya utbildningar inom brandförsvar (inaktivt)
2006-08-22Detektering av trötthet hos lastbilsförare (inaktivt)
2006-04-07Att hitta hästkonturer med datoriserad bildanalys (inaktivt)
2006-02-28Översiktlig bedömning av järnvägars barriärpotential för vilt (inaktivt)
2006-02-24Affärsplan: IT-stöd för inmatning av strukturerad data inom hälso- och sjukvård (inaktivt)
2005-11-30Mätning av luftkvalitet, dataprogram för sammanställning och utvärdering av partikelräkning i luft (aw) (inaktivt)
2005-09-15Odlingsbetingelsernas inverkan på grönsakers kvalitet avseende halten hälsofrämjande och toxiska sekundära metaboliter (inaktivt)
2005-09-07Marknadsstudie: Simulatorer för programvaruutveckling innan hårdvara finns (inaktivt)
2005-09-07Marknadsanalys: Virtualiserade testmiljöer (inaktivt)
2005-09-07Identifiering av oskyddade datastrukturer (inaktivt)
2005-09-07Testning av programvarukonfigurationer i simulerad miljö (inaktivt)
2005-09-07Hårdvaruaccess och verifiering av device modeller i en full-system simulator (inaktivt)
2005-09-07Super Mtools (inaktivt)
2005-09-07Modellering av ett modernt 3D-grafikkort (inaktivt)
2005-09-07Sammankoppling av Simics med felinjiceringsverktyg (inaktivt)
2005-09-07Trace av Linux nätverksstack i TCP/IP-nätverk (inaktivt)
2005-09-07Testning av virus i simulerad miljö (inaktivt)
2005-09-07Automatisk konfiguration av minneshierarkier till Simics (inaktivt)
2005-05-25IT-kartläggning (Nordanstig) (inaktivt)
2005-04-28Dränagetestutrustning: utveckla, testa och konstruera. (inaktivt)
2005-01-11Marknadsanalys för motionsutrustning (inaktivt)
2004-12-06Walkie - förarmiljö (inaktivt)
2004-11-09Marknadsanalys för motionsutrustning (inaktivt)
2004-10-08Sprutbetongs bärförmåga vid aktiv stålfiberkorrosion (inaktivt)
2004-09-20Kartläggning av brott i Örebro (inaktivt)
2004-08-17ANALYS AV DEFEKTFÖRKOMST OCH BEDÖMNING AV HAVERIRISK I GJUTNA KOMPONENTER (inaktivt)
2004-06-07Marknadsundersökning för antireflexbehandlat glas(Gävle) (inaktivt)
2004-06-02Marknadsföring: Hur säljer man ett administrativt, färdigutvecklat programpaket? (inaktivt)
2004-04-19Infrastruktur och transportprojekt, Utvärdering av Mål 1-projekt Kombiterminalen (inaktivt)
2004-04-13Value at Risk i portföljval (inaktivt)
2004-03-25Effekt av askåterföring på radiocesium i renbete, speciellt lav (inaktivt)
2003-11-17Craftsmanship (inaktivt)
2003-10-21IT-strategi på Gotland (38) (inaktivt)
2003-09-11Marknadsanalys, marknadsundersökning för webbaserade arkivlösningar (inaktivt)
2003-04-29Simuleringsmodell av digitalt antennservo (inaktivt)
2003-04-04Internetforum för miljötjänstemän (inaktivt)
2003-03-20RFID-teknik i fordonstillämpningar (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.