Sökning: "betydelse för"

Hittade 241 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet betydelse för.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-09Ekopiloter i Haninge (inaktivt)
2012-01-26ISO 39001 – Ledningssystem för trafiksäkerhet (jämförelser andra standarder, spridning och betydelse i verksamheter) (inaktivt)
2011-12-08Loggning av mobiltelefonanvändning i hemmet (inaktivt)
2011-10-28Examensarbete inom området mekanisk miljötålighet och laster (inaktivt)
2011-10-20Landsbygdsutveckling (inaktivt)
2011-10-06Hur mycket investeras i Östersunds kommun? (inaktivt)
2011-09-16Examensarbete om Sveriges största och viktigaste industrier (inaktivt)
2011-08-18D-vitamin av konstgjort solljus (inaktivt)
2011-08-15Managementstöd för beslutsfattare: The Enterprise Architecture Analysis Tool (inaktivt)
2011-06-27Examensarbete inom bransch analys och marknadsintervjuer (inaktivt)
2011-06-27Framtida konsekvenser från hantering av förorenade sediment (inaktivt)
2011-06-19Stressfaktorers betydelse för Listeria monocytogenes lag-fas i livsmedel (inaktivt)
2011-02-11Utvärdering av olika internetbaserade marknadsföringskanaler för webbsida med e-tjänster. (inaktivt)
2011-02-08Utvärdering av olika internetbaserade marknadsföringskanaler för webbsida med e-tjänster. (inaktivt)
2011-01-26Mobile ICT - West Sweden (inaktivt)
2011-01-17Idrottsskolans betydelse för samhället (inaktivt)
2011-01-05Ledarskapets roll i produktionsprocessen (inaktivt)
2011-01-05Hur viktig är miljön inom privat hemtjänst? (inaktivt)
2010-11-08Utvärdering av immunterapi i en musmodell för Parkinsons sjukdom och andra Lewykroppssjukdomar (inaktivt)
2010-10-18Quality Control Center for connected TV devices (inaktivt)
2010-10-04Examensarbete om branschorganisationers samhällspåverkan (inaktivt)
2010-09-07Marknadsanalys för ny nischprodukt (inaktivt)
2010-06-14Läxors betydelse av inlärning (inaktivt)
2010-06-08Individuell känslighet vid akut exponering för luftburna kemikalier med irriterande egenskaper med särskilt fokus på astmatiker (inaktivt)
2010-06-01Förutsättningar för Slide-in-hybrider i Göteborgs spårvagnsnät (inaktivt)
2010-05-21Utveckling och analys av nya spårningsmetoder! (inaktivt)
2010-05-19PU10-43 Visualisering av förbrukade reservdelar på lastbil (inaktivt)
2010-05-04Projektarbete Epigenetiska förändringar vid Alzheimer’s sjukdom (inaktivt)
2010-04-14Studier av mitokondriefunktion i fibroblaster från ApoE3/4 bärare med en lång poly-T variant i TOMM40 genen. (inaktivt)
2010-03-22Identifiering och utvärdering av nyckelparametrar för gassensorers tillämpning inom läckageanalys. (inaktivt)
2010-02-22CE-märkning av programvara för vården (inaktivt)
2010-02-16Energieffektivisering av nattklubb (inaktivt)
2010-02-15Hästens lokala betydelse och utvecklingkraft (inaktivt)
2010-01-19Droppstorleksmätning av ureaspray (inaktivt)
2010-01-11Miljöbrons effekter (inaktivt)
2009-12-16Marknadsanalys av den nordiska energieffektiviseringsmarknaden (inaktivt)
2009-12-14Reglering av pneumatisk aktuator (inaktivt)
2009-06-10Elektrospinning av carboxymetylcellulosa (CMC) (inaktivt)
2009-05-29Neurobiologisk karakterisering av nya gener (inaktivt)
2009-05-20Hitta funktioner till nya gener (inaktivt)
2009-05-05Hur påverkas pilfinkarnas överlevnad av föräldrarnas genetiska likhet? (inaktivt)
2009-02-19Skogsavverkningens betydelse på hänsynskrävande arter (inaktivt)
2009-01-20Skyttresultat presenterat i web-miljö (inaktivt)
2008-12-17Studier av gamma-sekretas, ett proteinkomplex involverat i Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2008-12-03Järnvägens betydelse för företagsetableringar nu och i framtiden - är Örebro på rätt spår? (inaktivt)
2008-09-12Kombitransporter inom skogsindustrin (Ljusdal) (inaktivt)
2008-07-10Gävle Cityfest ur ett samhällsekonomiskt perspektiv (Gävle) (inaktivt)
2008-06-16Utredning av faktorer som påverkar däckslitage samt mätning och justering på tunga fordon (inaktivt)
2008-06-16Kulturens roll i barnutveckling (inaktivt)
2008-06-16IT-säkerhet: Hur medvetandegör företag anställda om vikten av informationssäkerhet? (inaktivt)
2008-06-16Aktivering av transkriptionsfaktorer som reglerar inflammation och autoimmunitet (inaktivt)
2008-06-16Plus-tjänstprojektet och dess betydelse för kunden (inaktivt)
2008-06-02Studier av redoxproteiner i cancerceller med fokus på reglering av thioredoxin reduktas (inaktivt)
2008-05-30Förorenade områden (inaktivt)
2008-05-30Utveckling och konstruktion av endoskopisk haptisk utrustning (inaktivt)
2008-05-30Utveckling och omkonstruktion av två 3-DOF haptiska device till ett 6-DOF device (inaktivt)
2008-05-30Cykelbanors komfort och säkerhet (inaktivt)
2008-05-30Betydelse av kolesterol och rubbningar i lipid metabolism för neurolgiska sjukdomar och Alzheimers sjukdom: från molekyl till behandling (inaktivt)
2008-05-16Designens betydelse/vikt för byggnation av Garden Center. Hur upplever kunden olika Garden Center-design? (inaktivt)
2008-04-24Karaktärisering av receptorproteinet EphA4 i neuronala kretsar (inaktivt)
2008-04-17Livsmedelsförpackningars påverkan på hormonsystemet (inaktivt)
2008-02-19Strandbete och ytvattenpåverkan - litteraturstudie. (inaktivt)
2007-12-14Klimatkompensation av varutransporter (inaktivt)
2007-12-10Stadsbyggnadsvisioner i europeiska städer (inaktivt)
2007-11-13Socialförvaltningen i Borlänge inbjuder till uppsatsskrivning! (inaktivt)
2007-10-24Antikroppar som nya läkemedel mot Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2007-10-18Inventering av Affärsänglar i Stockholmsregionen och i Västernorrland (inaktivt)
2007-09-26De areella näringarna – landsbygdens förändring i lokalt perspektiv (AP) (inaktivt)
2007-09-26Längs ån – Eskilstunaåns betydelse ur ett näringslivsperspektiv (AP) (inaktivt)
2007-09-24Fiberoptisk kommunikationslänk för mikroubåt (inaktivt)
2007-09-21Early Warning Signals (inaktivt)
2007-09-21Neurala nätverk i ryggmärgen (inaktivt)
2007-09-19Globala regulatoriska krav för medicinsk teknik (inaktivt)
2007-09-06Systematiskt arbetsmiljö- och brandskyddsarbete (TH 03) (inaktivt)
2007-08-28Har Universeum någon inverkan på de besökande skolbarnens fortsatta studier och yrkesverksamhet? (inaktivt)
2007-08-16Oxidativ stress och uppkomst av neurodegenerativa/neuropsykiatriska sjukdomar (inaktivt)
2007-08-16Vilken betydelse har vägrenars ålder för växters mångfald? (inaktivt)
2007-07-06Kartläggning av marint liv i Drammensfjorden (inaktivt)
2007-06-25Utveckling och validering av haptiska kraftalgoritmer för fräsning i ben med implementering i kirurgisk VR simulator (inaktivt)
2007-06-20Attraktiv livsmiljö - vilken betydelse har sociala faktorer? (inaktivt)
2007-05-31Utformning av användargränssnitt för mjukvarutelefon (aw) (inaktivt)
2007-05-25Korta omställningstider vid en produktionsslina (JH 01) (inaktivt)
2007-04-25Coompanion - Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2007-04-17Marknadsanalys av musikindustrin (inaktivt)
2007-04-16Amningens betydelse för hälsan senare i livet (inaktivt)
2007-04-04Effekter av investeringsprogram för att bygga bort utsläppen av växthusgaser (inaktivt)
2007-04-04Besöksundersökning - Hovfjällets naturreservat (inaktivt)
2007-04-04Studenters erfarenheter av utlandsstudier (inaktivt)
2007-04-04SIGNIFICANCE OF PRINT QUALITY IN VARIABLE DATA PRINTING (inaktivt)
2007-02-12Examensarbete/C/D-uppsats: Marknadsföring av kulturkvarteret Täljstenen i Sala (AW) (inaktivt)
2007-02-01Analys av genuttryck vid Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2007-01-22Den molekylära bakgrunden till blodproteiners multifunktionalitet (inaktivt)
2007-01-09Exjobb inom 3D-animation: Överföring av realtidssystem från 3ds max till Maya (inaktivt)
2006-12-19Vandringslederna i Gagnef (inaktivt)
2006-12-19Vandringslederna i Gagnef (inaktivt)
2006-12-13Modellering av sodapannan i ett sulfatmassabruk (inaktivt)
2006-12-13Förorenade områden (inaktivt)
2006-12-13Miljögeoteknik, sulfidjord (inaktivt)
2006-11-29Studie av arbetssätt och arbetsmetoder (fenomenografi) i det professionella arbetet med att utreda/kartlägga en persons arbetsförmåga (inaktivt)
2006-11-14Design och utvärdering av MMI-prototyp (inaktivt)
2006-11-14Underhållsproblem vid frekvensstyrning (aw) (inaktivt)
2006-11-13Internetbaserade tjänster (inaktivt)
2006-11-13Tillståndsbaserat underhåll igår, nu och i framtiden (aw) (inaktivt)
2006-11-13Industriell automation, industriell IT och Standard (aw) (inaktivt)
2006-10-31LXR signalering i det metabola syndrom och diabetes (inaktivt)
2006-10-30Kompetensförsörjning, styrning och uppföljning av processen (inaktivt)
2006-10-13Kokvigeproduktion ¿ en fältstudie (inaktivt)
2006-10-07Exjobb inom 3D-animation: Wrapper för Fysikmotorer (inaktivt)
2006-10-05Exjobb inom 3D-animation: Simulering av kollisionsdeformationer (inaktivt)
2006-09-20Kostnadsmodellering och simulering (inaktivt)
2006-09-18Konsekvensanalys av en ev. nedläggning av byskolan i Ekesjö, Vingåker (inaktivt)
2006-09-05Early Warning Signals (inaktivt)
2006-09-04Exportens betydelse för regional BNP (inaktivt)
2006-08-21Studier av gamma-sekretas, ett proteinkomplex involverat i Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2006-08-01Hur utvecklas barn mha kultur? (inaktivt)
2006-06-28Nanopartiklars toxiska effekter på humana lungceller (inaktivt)
2006-06-20Orsaker till superinduktion av dioxinreceptor-reglerade gener vid exponering för extrakt från förorenad jord (inaktivt)
2006-06-20Utredning av däckslitage samt mätning och justering av hjul och axlar på tyngre fordon (inaktivt)
2006-06-20Superinduktion av cytokrom P450 i hepatocyter vid exponering för komplexa miljöprovsextrakt (inaktivt)
2006-06-20Frivilligt socialt arbete inom vård och omsorg ¿ vilken betydelse har det för de äldres livskvalitet? (inaktivt)
2006-06-19Utvärdera klimatinvesterings-program - KLIMP (inaktivt)
2006-06-01Styrsystemstrukturers påverkan på prestanda (inaktivt)
2006-05-29Slutfasstyrning av robot (inaktivt)
2006-05-11Utvärdering av Livsmiljörådet i Sandviken (Sandviken) (inaktivt)
2006-05-02Vilka faktorer styr etablering av kringservice utmed våra vägar? (inaktivt)
2006-05-02Molekylära studier av östrogen signalering som har betydelse för förebyggande och behandling av cancer i reproduktiva organ (inaktivt)
2006-04-18Uppdatera miljöutredning av AB Sigtunahem (inaktivt)
2006-04-10Konstnärmuséer i Sverige ¿ förekomst och inriktning (inaktivt)
2006-04-10Inflytande i förskola och skola (inaktivt)
2006-02-28Biologiska skyddseffekter av antioxidanter (inaktivt)
2006-02-28Översiktlig bedömning av järnvägars barriärpotential för vilt (inaktivt)
2006-01-23Marknadsundersökning av lufttorkad chark.(70) (inaktivt)
2006-01-18Inverkan av partiella urladdningar på ytkonduktiviteten hos polymera material (inaktivt)
2006-01-04Transgena möss med inducerbart, vävnadsspecifikt uttryck av dynorfin ¿ en modell för en mekanism vid Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2005-12-19Marknadsföring av åkerinäringen i Gävleborgs län (Gävle) (inaktivt)
2005-12-15Vad avgör valet av ledarskapsutbildning ¿ forskningsförankringen eller relationen till utbildaren? (Sundsvall) (inaktivt)
2005-11-30Frontventilation® ¿ astmaförebyggande ventilation (aw) (inaktivt)
2005-11-28Är hälsoriktade personalsatsningar ekonomiskt försvarbart?(aw) (inaktivt)
2005-11-25Om näringsbelastning, läkemedelsrester, reglering av vattendrag med flera exjobb inom miljö finns i Marks kommun (inaktivt)
2005-11-24Kartläggning av genetiska markörer för fotosynteskapacitet hos Salix (inaktivt)
2005-11-24Molekylär receptor farmakologi (GPCR studier) (inaktivt)
2005-11-24Hitta funktioner till nya gener (inaktivt)
2005-11-15Gröna parkers betydelse för klimatet i Stockholm (inaktivt)
2005-10-25Kvinnor som förebilder i teknikhistorien (inaktivt)
2005-10-06Software Engineering processen applicerad på utveckling av Webb applikationer (inaktivt)
2005-09-29Affärsänglar och regionala investeringar (inaktivt)
2005-09-28Energieffektivisering på Käppalaverket, Lidingö (inaktivt)
2005-09-15Odlingsbetingelsernas inverkan på grönsakers kvalitet avseende halten hälsofrämjande och toxiska sekundära metaboliter (inaktivt)
2005-09-05Kundtillfredställelse är det nödvändigt? (inaktivt)
2005-07-15Kartläggning av genetiska markörer för fotosynteskapacitet hos Salix (inaktivt)
2005-06-08Experimentuppställning för pulsföljdsanalys av elektriska urladdningar (inaktivt)
2005-05-25Konsekvensanalys av en ev. nedläggning av byskolan i Ekesjö, Vingåker (inaktivt)
2005-05-16Omsättning av androgener - betydelse för prostatacancer (inaktivt)
2005-05-13Bio-nanoteknologi: In vitro studier av aktinfilament som rör sig över återskapade myosinfilament på en yta (inaktivt)
2005-05-13Bio-nanoteknologi: Förbättrad fastsättning av kvantprickar på aktintrådar (inaktivt)
2005-05-13Bio-nanoteknologi: Fluorescensmärkning av myosinmolekyler för mätning av proteintäthet på nanomönstrade ytor (inaktivt)
2005-04-20Utvärdering av peroxidblekning på mekaniska massor genom multivariat modellering (inaktivt)
2005-03-30Utvärdering av vilka faktorer som lett till framgång för elever under åren i grundskolan med betygen i nian som utgångspunkt (inaktivt)
2005-03-29Luft ¿ och vattenrening (inaktivt)
2005-03-29LIST - Lokala Innovationer Skapar Tillväxt Uppfinnarförening vill undersöka förutsättningarna för innovationer i X-län(Bollnäs) (inaktivt)
2005-03-21Våra vägmiljöer och deras kulturvärden (inaktivt)
2005-03-21Trafikradions betydelse inverkan på framkomligheten i Skåne (inaktivt)
2005-03-09Utvärdering av den offentliga satsningen på starta eget rådgivning (Gävle) (inaktivt)
2005-02-09Metodutveckling för vitalitetsmätningar av probiotiska lactobaciller (inaktivt)
2005-02-07U5 Mälardalen - Utbilda Unga Uppfinnare för Uthållig Utveckling (aw) (inaktivt)
2005-01-31Underhållsproblem vid frekvensstyrning (aw) (inaktivt)
2005-01-24Livscykelanalys av biotekniska rengöringsmedel - från vassle till förslag på metoder för avfallshantering (inaktivt)
2005-01-20Konstnärmuséer i Sverige ¿ förekomst och inriktning (inaktivt)
2005-01-20Vägsalts inverkan på omsättningen av ämnen i vägars sidoområden (inaktivt)
2005-01-19Simulering av elektrisk partiell urladdning med Finita Element Metoden (FEM) (inaktivt)
2005-01-19Spridning av elektriska laddningar på isolatoryta (inaktivt)
2005-01-19Utveckling av experimentell metod för bestämning av den kritiska stelningshastigheten för peritektiska stål (inaktivt)
2004-12-29Marknadsföring av åkerinäringen i Gävleborgs län (Gävle) (inaktivt)
2004-12-22Studie av analytisk metod för lösning av fysikaliska initialvärdesproblem (inaktivt)
2004-12-15U5 Norrland - Utbilda Unga Uppfinnare för Uthållig Utveckling (inaktivt)
2004-12-08Vegetationens betydelse för lokalklimatet i Stockholm (inaktivt)
2004-10-28U5 Småland - Ubilda Unga Uppfinnare för Uthållig Utveckling (inaktivt)
2004-10-19Genetiska variationer i androgenmetabolismen (inaktivt)
2004-10-19Tribologi - uppskatta nötningstal i smorda kontakter (inaktivt)
2004-10-19Transgena möss med inducerbart, vävnadsspecifikt uttryck av dynorfin ¿ en modell för en mekanism vid Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2004-10-11Marknadsundersökning för Frontventilation® ¿ astmaförebyggande ventilation (aw) (inaktivt)
2004-10-08Sprutbetongs bärförmåga vid aktiv stålfiberkorrosion (inaktivt)
2004-10-07U5 Öresundsregionen - Utbilda Unga Uppfinnare för Uthållig Utveckling (inaktivt)
2004-10-04U5 Västra Sverige - Utbilda Unga Uppfinnare för Uthållig Utveckling (inaktivt)
2004-09-14Teknikhistorien och kvinnor (inaktivt)
2004-09-01Molekylära mekanismer bakom Malaria-parasiters invasiva förmåga (inaktivt)
2004-08-26Datoriserad klassificering av aminosyrasekvenser i ett allergiperspektiv (inaktivt)
2004-08-25Skriv en uppsats kring turism! (52) (inaktivt)
2004-08-09Metodik för att beräkna aerodynamisk uppvärmning (inaktivt)
2004-06-14Metodik för att beräkna aerodynamisk uppvärmning (inaktivt)
2004-06-07Mentorskap för studenter - hur betydelsefullt är det? (Gävle) (inaktivt)
2004-06-04Robotstyrning med hjälp av metoden sliding mode control (SMC) (inaktivt)
2004-05-14Marknadsplan (inaktivt)
2004-05-12Interstellära rekombinationsreaktioner (inaktivt)
2004-05-12Mäta effekten av musikvibrationer både psykiska & kroppsliga (inaktivt)
2004-04-13Marknadsanalys ¿ publika arrangemang (JJ) (inaktivt)
2004-04-13Cloning and characterization of cell wall beta-glucosidase from rye (Secale cereale) (inaktivt)
2004-04-08Spillingsskatten - förslag till arkeologisk undersökningsplan, metod och logistik (57) (inaktivt)
2004-03-31Turistnäringens beroende av god komfort och hög framkomlighet (inaktivt)
2004-03-25Molekylär reglering av trädens utveckling (inaktivt)
2004-03-25Karakterisering av gener av en svamphämmande metabolit (inaktivt)
2004-03-18Sexuell läggning (inaktivt)
2004-03-16Examensarbete kring handlingsplanens betydelse för arbetssökande (inaktivt)
2004-02-18Characterization of cell wall beta-glucosidase from rye (Secale cereale) (inaktivt)
2004-02-09Spänningskvalité i tunnelbanenätet (inaktivt)
2004-02-02Structural and biochemical studies of leukotriene A4 hydrolas (inaktivt)
2004-02-02Elektrokemisk rening av vatten (inaktivt)
2004-02-02Hemslöjdens roll för producenter och konsumenter (inaktivt)
2004-02-02Textilarbetets samhällsekonomiska betydelse (inaktivt)
2003-12-18Konsumentanalys (05) (inaktivt)
2003-12-11Utveckling av unika beräkningsmodeller för egenskaps-/funktionsprovning (inaktivt)
2003-11-20Spänningskorrision hos rostfria stål (inaktivt)
2003-11-14Expression och punktmutation av mangan-lipoxygenas (inaktivt)
2003-10-21IT-strategi på Gotland (38) (inaktivt)
2003-10-20Underhållsproblem vid frekvensstyrning (inaktivt)
2003-10-07Mentorskap för studenter - hur betydelsefullt är det? (Gävle) (inaktivt)
2003-10-03Varför lyckas en del små företag på nätet medan andra misslyckas? (inaktivt)
2003-09-25Vilken betydelse har Framtidsrummet för invånarna i Kristinehamn? (inaktivt)
2003-09-17Dynamisk vägning med checkweigher - utveckling och utvärdering av förbättrade metoder (inaktivt)
2003-09-17Laserhärdning av låg och hög legerade verktygstål (inaktivt)
2003-09-15Dynamisk vägning med checkweigher - utveckling och utvärdering av förbättrade metoder (inaktivt)
2003-08-15Industrins, lantbrukets och turismens betydelse för ekonomin i Hedemora kommun (inaktivt)
2003-07-22Spraytorkning av kolhydratmatriser för läkemedel (inaktivt)
2003-05-27Materialkarakterisering av gjutslagger avseende värmetransportsegenskaper (inaktivt)
2003-04-11Öka linjeeffektivitet för chokladproduktionslinjer (inaktivt)
2003-04-04Genetiska variationer i androgen metaboliserande enzymer och deras betydelse i doping analyser. (inaktivt)
2003-03-31Öka linjeeffektivitet för chokladproduktionslinjer (inaktivt)
2003-03-19Dynamisk vägning med checkweigher - utveckling och utvärdering av förbättrade metoder (inaktivt)
2003-03-17Kommunikation och Delaktighet (inaktivt)
2003-03-03Göteborgs kretsloppsplan ¿ innehållsanalys och utveckling (inaktivt)
2003-01-20Aktivitetens betydelse för äldre boende på servicehus (inaktivt)
2003-01-20Elektrokemisk rening av vatten (inaktivt)
2003-01-17Klassificering och modellering med hjälp av lärande system (inaktivt)
2003-01-17Klassificering och modellering med hjälp av lärande system (inaktivt)
2003-01-16Högtemperaturoxidation (inaktivt)
2003-01-09Välordnade nanokompositer ¿ syntes, karakterisering och funktionalisering av nya hybridmaterial (inaktivt)
2003-01-05Spänningskvalité i tunnelbanenätet (inaktivt)
2002-11-05Ytreduktionsstudier för sinterstål (inaktivt)
2002-10-31Öka teknisk effektivitet för chokladproduktionslinjer (inaktivt)
2002-10-16Analys-EU-omvärldsbevakning för Västmanland (inaktivt)
2002-10-10Utveckla marknadsföring för Ölands Skördefest (SA 05) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.