Sökning: "eventuella"

Hittade 169 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet eventuella.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-15Användarundersökning på Wikipedia (inaktivt)
2012-02-22Effekter av utökad samverkan mellan beställare och entreprenörer i projekt och norra länken (inaktivt)
2012-02-13Bättre ergonomi vid pakethantering på Distributionsföretag – vilken teknisk lösning krävs? (inaktivt)
2012-01-09Utveckling av metoder för att maximera kundtillfredsställelsen med nya produkter (inaktivt)
2011-12-15Exjobb-Metoder för Mobilt arbete (inaktivt)
2011-12-13Arkiv för informationsbevarande av slutförvar (inaktivt)
2011-12-05Baltkabeln - en kritisk granskning av följder (inaktivt)
2011-11-23Design av miljövänliga fartyg för återvinning (inaktivt)
2011-11-17Reducering av släpförlusten hos Scanias retarder (inaktivt)
2011-10-28Examensarbete inom Strukturteknik: Utmattningsdimensionering av dragbelastade skruvförband (inaktivt)
2011-10-17Open source-baserad telematiklösning för inbyggda system (inaktivt)
2011-09-19Minska mil i bil - vilka åtgärder kan hjälpa oss? (inaktivt)
2011-09-09Jämförelse mellan olika former av entreprenader inom järnvägsprojekt (inaktivt)
2011-09-07Premium prissättning reservdelar (inaktivt)
2011-08-08Produktinnehåll och ekotoxikologisk undersökning (inaktivt)
2011-04-14Test och kalibrering av indikatorer för att beskriva tillstånd på det svenska vägnätet (inaktivt)
2011-03-10“BEDÖMNING AV SÅRBARHET FÖR MILJÖINCIDENTER I HORNDALS TRANSFORMATORSTATION”. (inaktivt)
2011-03-03Utveckling av mobiltelefonapplikation för insamling av kostdata (inaktivt)
2011-03-03Teknisk vidareutveckling av energivisualiseringsverktyg hos Interactive Institute (inaktivt)
2011-01-31Utveckling av molnbaserade tjänster (inaktivt)
2011-01-28Panoramavy i kamerasystem (inaktivt)
2011-01-28Rörelsedetektering och följning i kamerasystem (inaktivt)
2011-01-24Mikrober istället för kemikalier? (inaktivt)
2011-01-19Småskaliga avloppsreningsverk (inaktivt)
2011-01-05Inventering förorenad mark träramsfabrik (inaktivt)
2011-01-05Hur viktig är miljön inom privat hemtjänst? (inaktivt)
2011-01-05Miljöutredning (inaktivt)
2010-12-30Hur öka omsättningen i dagens segment och utveckla nya produktområden inom området stålprodukter? (inaktivt)
2010-11-30OPTIMERING AV ETT HYDROTERMISKT KRAFTSYSTEM (inaktivt)
2010-11-25Marknadsundersökning för lokalproducerad mat i gränshandeln (inaktivt)
2010-10-04Praktikant till Sveriges ambassad i Kuala Lumpur (inaktivt)
2010-10-04Examensarbete om branschorganisationers samhällspåverkan (inaktivt)
2010-09-28Co-Kristallisering av ”Malariaporinen” för Strukturbaserad Läkemedelsdesign (inaktivt)
2010-09-07Examensarbete Materialoptimering (inaktivt)
2010-08-18Avloppslösning för landsbygden (inaktivt)
2010-07-07Mikrober istället för kemikalier? (inaktivt)
2010-07-05Data mining – Att hitta intressant data bland inspelade trafiksituationer (inaktivt)
2010-05-05Fordonsmedierad kommunikation och dess utveckling (inaktivt)
2010-04-16Miljöutredning (inaktivt)
2010-04-09Utvärdering av Brottsförebyggande Rådet i Kungsbacka (inaktivt)
2010-04-09Marknadsundersökning för lokalproducerad mat i gränshandeln. (inaktivt)
2010-03-31Examensarbete – Plattform för övning av IT-försvar (inaktivt)
2010-02-02Testkombinatorik och testtäckning (inaktivt)
2010-01-07Produktutveckling av energitjänsten IndustryWise (inaktivt)
2009-12-22EXAMENSARBETE RÖRANDE HINDERFRÅGOR PÅ OCH RUNT FLYGPLATSER (inaktivt)
2009-12-10Designa kontorslokaler! (inaktivt)
2009-12-07Värdering av bostäder enligt Göteborgs stads program för miljöanpassat byggande (inaktivt)
2009-12-02Hur kan ett företags CSR satsning påverka företagets lönsamhet och varumärke? (inaktivt)
2009-12-01Uppsats/Exjobb: Effekt eller ingen effekt- Har friskvårdscoachningen haft effekt på livsstilen? (inaktivt)
2009-11-26Minskad energi- och vattenförbrukning (inaktivt)
2009-11-26Optimera servicebil för miljö och ekonomi (inaktivt)
2009-05-26Val av assistanssamordnare (inaktivt)
2009-05-26Socioekonomiskt bokslut (inaktivt)
2009-04-14Samhällsekonomiska följder av utökad biogasframställning (inaktivt)
2008-11-05Energianalys av vintersportarenor (inaktivt)
2008-06-09Prognosmodell för reglerpriser (inaktivt)
2008-05-30Materialförsörjningsplaner (inaktivt)
2008-04-29Examensarbete inom Ringhals AB, 20 poäng,Granskning av kvalitetssystem (inaktivt)
2008-04-08Produktstrategi, marknadsbehov - Informationstjänster (Ljusdal) (inaktivt)
2008-02-22Miljöundersökning-kartläggning av eventuella föroreningar från nuvarande eller tidigare industriell verksamhet (inaktivt)
2008-02-18IKEA - Jämställdhetsplan (inaktivt)
2008-01-29Värdering av IT-säkerhet (inaktivt)
2008-01-29Demonstrator för tjänstebaserade krisledningssystem (inaktivt)
2008-01-21Examensarbete på E.On Elnät: Informationsarkitektur för verksamhetsutveckling av underhållsprocessen (inaktivt)
2008-01-18Ta fram en verklighetsbaserad konkurrent och marknadsanalys samt marknadföringsplan för/på i första hand den svenska marknaden (inaktivt)
2008-01-17Granskning av livscykelanalyser för biogas, etanol och RME – kartläggning av behovet av nytt dataunderlag (inaktivt)
2008-01-16Zinkhalt i fordonstvättvatten (inaktivt)
2007-12-07Inventering av installerade absorptionskylmaskiner – drifterfarenheter och argument för inköp (inaktivt)
2007-10-18Utforma mätteknik för hälsa och mående (Hudiksvall) (inaktivt)
2007-09-25Fyllningdammars förmåga att tåla överströmning (inaktivt)
2007-09-21Bioinformatiska studier av allergikers immunsvar för identifiering av samvariation mellan olika allergener (inaktivt)
2007-09-21Regional riskanalys av askanvändning (inaktivt)
2007-09-04Utredning av undervattensbastu (inaktivt)
2007-08-29REACH - Hur påverkar den nya kemikalielagstiftningen Erasteel Kloster AB? (inaktivt)
2007-08-16Analys och effektivisering av de tekniska installationerna i en livsmedelsbutik (inaktivt)
2007-08-16Internationell management/marketing Allianser och samarbeten (inaktivt)
2007-07-09Logistik inom energientreprenader (inaktivt)
2007-06-27Embedded Linux referensdesign baserad på ARM9 SoM (inaktivt)
2007-06-04Har ekosystemförändringar påverkat storskarvens populationstillväxt i Östersjön? (inaktivt)
2007-04-16Köpbeteende och ljudmiljö i shoppingcentrum (inaktivt)
2007-04-04Undersökning om diskriminering mot etniska grupper (inaktivt)
2007-03-28Besökarundersökning – före och efter (inaktivt)
2007-03-28Uppföljning av befintliga och potentiella kundrelationer (inaktivt)
2007-03-15Jämställdhetsanalys för vård- och omsorgsförvaltningen (inaktivt)
2007-03-05The Water drop - katastrofshjälpsteknik (inaktivt)
2007-03-01Internationell Marknadsföring - Exportplan/Marknadsplan (inaktivt)
2007-02-22Användning av handdatorer inom byggsektorn (kr) (inaktivt)
2007-02-21Betagrupp och betalningsmodeller för Lifestyle game. För 1 - 2 exarbetare. (inaktivt)
2007-02-19Projektledare/Samordnare/LIA (inaktivt)
2007-02-15Transportrevision (inaktivt)
2007-01-17Internationell etablering? (inaktivt)
2007-01-04Övergripande verksamhetssystem för transportföretag (Gävle) (inaktivt)
2006-12-28Positionering av industriverktyg i bilfabrik (inaktivt)
2006-12-20Att flyga SpaceShip 2 med rymdturister genom norrskenet från Kiruna. Space Radiation effects on suborbital space tourists above Kiruna (inaktivt)
2006-12-14Kartläggning, marknadsundersökning och hälsobokslut för nätverket Hälsosam Sverige. (AP) (inaktivt)
2006-12-13Materialförsörjningsplaner (inaktivt)
2006-12-12Omvärldsanalys, verksamhetsplan samt budget till Nätverket HälsoSam Sverige (AP) (inaktivt)
2006-11-14Design och utvärdering av MMI-prototyp (inaktivt)
2006-10-07Webbaserad kontroll av ultraljudssökare (inaktivt)
2006-10-01Internationell marknadsföring - Exportplan/marknadsplan (Lämpligt för 1-2st studenter) (inaktivt)
2006-08-23Marknadsundersökning av nya utbildningar inom brandförsvar (inaktivt)
2006-05-09Betagrupp och betalningsmodeller för Lifestyle game (inaktivt)
2006-05-02Restmaterial - ett ekonomiskt perspektiv (inaktivt)
2006-03-10Interviewundersökning med tågförare om djurpåkörelser (inaktivt)
2006-02-28Översiktlig bedömning av järnvägars barriärpotential för vilt (inaktivt)
2006-02-28Utveckling av stamspecifika genetiska markörer för ekologiska studier av mikroorganismer med miljöbiotekniska användningsområden (inaktivt)
2006-02-241-2 exjobbare sökes för analys av designprinciper för rendering av mobila webbsidor (inaktivt)
2006-02-24Affärsplan: IT-stöd för inmatning av strukturerad data inom hälso- och sjukvård (inaktivt)
2006-02-17ALLMÄNBILDNING - KUNSKAP ELLER VÄRDELÖST VETANDE? (inaktivt)
2006-02-08Användbarhet vid kiosk-bokning och incheckning (inaktivt)
2006-01-30Transportutredning (inaktivt)
2005-12-17Modellering av partikelflöden i Merkurius magnetosfär (inaktivt)
2005-12-16Optimerande attitydreglering för små autonoma flygplan. (Optimizing control for MAV banking using variometer) (inaktivt)
2005-12-06Lönekartläggning Stora Enso Grycksbo Bruk (inaktivt)
2005-11-23Simulering av palettflöde inom dörrtillverkningen (inaktivt)
2005-11-17Naturresursplaner och restmaterial, MFP (inaktivt)
2005-09-19Riskanalys av kemikaliesammansättningar i recepturer (inaktivt)
2005-08-18Fungerar de formella kommunikations- och informationsvägarna i organisationen? (inaktivt)
2005-08-15Förbättring av den interna logistiken på Fosie Mekaniska AB, Malmö. (inaktivt)
2005-04-27Kartläggning och beskrivning av deponeringsverksamhet 1945-1972 på industrideponi Gräsötippen, fastigheten Sjötullen 1:42 i Köpings kommun. (aw) (inaktivt)
2005-04-22Supertech (inaktivt)
2005-04-06Mönsterklassificiering av material (inaktivt)
2005-03-22Texturanalys av papper och tryck (inaktivt)
2005-03-21Online-mätning av tensider (inaktivt)
2005-03-10Examensarbete inom området skiktbeläggning (Plasma och ytbeläggningsfysik) vid Linköpings Universitet och Sandvik Toolings F&U-enhet i Stockholm. (inaktivt)
2005-02-23Logistik (JH 01) (inaktivt)
2005-02-02Klassificering av variationer i Trycksaker (inaktivt)
2005-01-19Jämställdhet i Sveriges rockigaste kommun (TH 10) (inaktivt)
2005-01-11 Koronabehandling av papper och kartong (Nordanstig) (inaktivt)
2004-12-07Webbdesigner sökes till omfattande projekt för kvinnojour (inaktivt)
2004-10-25Jämställdhet i Sveriges rockigaste kommun (TH 10) (inaktivt)
2004-09-19Ingenjörsutbildningar för framtiden? (aw) (inaktivt)
2004-09-01Säkerhet i en distribuerad nätverksmiljö (inaktivt)
2004-08-19Teoretisk och experimentell utvärdering av Fe-C-Cr-Nb systemet (inaktivt)
2004-06-24Webbdesigner till omfattande projekt för kvinnojour (inaktivt)
2004-06-14Metodik för att beräkna aerodynamisk uppvärmning (inaktivt)
2004-06-02Marknadsföring: Hur säljer man ett administrativt, färdigutvecklat programpaket? (inaktivt)
2004-05-28Entreprenörskapsexjobb från SAAB- Marknadsanalys och affärsplan (inaktivt)
2004-05-12Inverkan av processvariationer på spridning i egenskaper hos hårdmetallämnen (aw) (inaktivt)
2004-05-05Personalekonomiska nyckeltal (inaktivt)
2004-04-28Modellbaserad diagnos av Scania lastbilsmotor (inaktivt)
2004-04-05KAN INVESTERINGAR I PERSONALHÄLSA LÖNA SIG? (inaktivt)
2004-03-16Utveckling av Tibro Möbelmuseum (inaktivt)
2004-02-20Webbaserat stöd för diabetesvård (inaktivt)
2004-02-09Spänningskvalité i tunnelbanenätet (inaktivt)
2004-02-06Peptide mapping by capillary/standard LC/MS and multivariate analysis (inaktivt)
2004-02-02On-line mätning av bränsleflöde och bränslefraktion (inaktivt)
2004-01-29Direktreklam via SMS (Ljusdal 27) (inaktivt)
2004-01-07DRICKSVATTENBEREDNING ¿ utredning av ozonering i kombination med reduktion av turbiditet (inaktivt)
2004-01-07Marknads-/affärsplan Ljudgranat (inaktivt)
2004-01-07Medborgarundersökning (inaktivt)
2003-12-04Termodynamisk databas med molära volymer för verktygsstål och snabbstål (inaktivt)
2003-11-14Kvalitetstestbädd för mjukvara till set-top-box (inaktivt)
2003-11-11Lag och ordning i online-dataspel (inaktivt)
2003-09-03Inre logistik (JH 02) (inaktivt)
2003-08-11Karaktärisering av friktionsytor i kopplingslameller för fyrhjulsdriftsystem (inaktivt)
2003-07-04Windowsbaserad kvalitetsrapportering (JH 06) (inaktivt)
2003-06-26Ett företag i förändring - konsekvensutredning av en eventuell expansion (inaktivt)
2003-06-10Internaktiv e-handels applikation (Ljusdal 12) (inaktivt)
2003-05-13Felhantering och loggning i EJB (inaktivt)
2003-02-25Hjul- och rälsslitage (inaktivt)
2003-02-25Hjul- och rälsslitage (inaktivt)
2003-02-03Studie av förändrade beteenden till följd av mitträcke. (inaktivt)
2003-01-05Spänningskvalité i tunnelbanenätet (inaktivt)
2003-01-02Sammanfogning höghållfasta stål (inaktivt)
2003-01-02Högproduktiv MAG-svetsning med dubbeltråd - en processutvärdering (inaktivt)
2003-01-02Svetsdefekter vid högproduktiv svetsning (inaktivt)
2002-12-05Högproduktiv sammanfogning av höghållfasta stål (inaktivt)
2002-12-05Studie av automatiskt beräknade inköpskvantiteter kontra manuellt genomförda (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.