Sökning: "inventering it"

Hittade 181 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet inventering it.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-08Saltvatteninträngning i Haninge skärgård (inaktivt)
2012-01-16MIFO- Fas 1 klassning av nedlagda deponier i Arvidsjaurs kommun (inaktivt)
2011-12-13Arkiv för informationsbevarande av slutförvar (inaktivt)
2011-12-05Plantskolor och bekämpningsmedel- examensarbete med många möjligheter (inaktivt)
2011-10-31Examensarbete- Minska leveransförseningar pga vinterklimat, fokus tjälproblematik (inaktivt)
2011-10-24Energiåtervinning i radarsystem (inaktivt)
2011-10-24Tillförlitlighet infrastruktur (inaktivt)
2011-10-24Nanomaterial i konstruktionen (inaktivt)
2011-10-24Tillförlitlighet och mekanisk miljö i markradarsystem (inaktivt)
2011-10-24Servicebarhet Markradarsystem (inaktivt)
2011-09-23Utveckla oförstörande mättekniker för kärnbränsle på Los Alamos National Laboratory (LANL) (inaktivt)
2011-09-13Utveckla oförstörande mättekniker för kärnbränsle på Los Alamos National Laboratory (LANL) (inaktivt)
2011-06-27Framtida konsekvenser från hantering av förorenade sediment (inaktivt)
2011-06-15Kemikaliehantering på flygplats (inaktivt)
2011-04-14Metod för inventering av förorenade områden - gemensam strategi i Östersjöregionen (inaktivt)
2011-03-31Inventering av ängsflora på Vikaskogs Herrgård (inaktivt)
2011-03-28Livscykelanalys av golvmaterial och utveckling av kriterier för miljömärkning (inaktivt)
2011-02-02Avloppsinventering och åtgärdsförslag (inaktivt)
2011-01-18iPHONE som sensor för vägytemätning (utveckling av en app för ojämnhetsmätning av väg) (inaktivt)
2011-01-05Inventering förorenad mark träramsfabrik (inaktivt)
2011-01-05Utfasning och riskminskning av farliga kemikalier (inaktivt)
2011-01-04Värdet av Sportfisket i Stockholms skärgård - från ett ekonomiskt perspektiv (inaktivt)
2011-01-04Animalisk livsmedelsproduktion i Sverige - kartläggning av användningen av djur och fiskfoder (inaktivt)
2010-12-22Begränsad kemikaliestrategi för Göteborgs universitet (inaktivt)
2010-12-21Ekologiskt hållbar produktion av fisk (inaktivt)
2010-11-23Status och åtgärdstakt för enskilda avlopp i länder kring Östersjön (inaktivt)
2010-11-18Stockholms läns framtida materialförsörjning- scenarier beroende på val av byggmetoder (inaktivt)
2010-11-10HÅLLBAR HANTERING AV BOTTENASKA FRÅN AVFALLSFÖRBRÄNNING, OMVÄRLDSANALYS – KLIMAT OCH ENERGIPOTENTIAL (inaktivt)
2010-11-10Energiåtervinning i Radarsystem (inaktivt)
2010-11-10Nanomaterial i konstruktionen (inaktivt)
2010-11-10Framtidens kraftproduktion i marksystem (inaktivt)
2010-11-10Tillförlitlighet infrastruktur (inaktivt)
2010-11-10Tillförlitlighet och mekanisk miljö i markradarsystem (inaktivt)
2010-11-08Arbetsflöde och presentation av tjänsten Elektronisk Signering. (inaktivt)
2010-09-27Kungälv som Fairtrade City (inaktivt)
2010-08-18Avloppslösning för landsbygden (inaktivt)
2010-07-09Hållbar utveckling av stockholm – scenarier för materialförsörjning med fokus på transporter, markanvändning och återvinning (inaktivt)
2010-07-01Begränsad kemikaliestrategi (inaktivt)
2010-05-07TERMISKA EGENSKAPER HOS INNOVATIVA MATERIAL (inaktivt)
2010-04-29Uthållig hantering av förorenade sediment i Östersjön - Livscykelanalys av muddringsteknik (inaktivt)
2010-04-28Förorenade sediment i Östersjön – vad krävs för att de ska kunna hanteras på ett uthålligt sätt? (inaktivt)
2010-04-06Praktik alternativt Exjobb - biologisk mångfald (inaktivt)
2010-04-06Naturgödselanläggningars miljöpåverkan (inaktivt)
2010-03-22Exjobb förorenade områden-datalagring och presentation (inaktivt)
2010-03-11Hälsa och andra sociala aspekter i miljöbedömningar – fallstudie av muddringsarbeten i hamnar (inaktivt)
2010-03-11Muddring och hantering av förorenade sediment - En jämförelse mellan nordisk lagstiftning och policy (inaktivt)
2010-03-11Hantering av förorenade sediment – en undersökning av aktörer och policys på national och transnationell nivå (inaktivt)
2010-03-09Muddring och hantering av förorenade sediment i Östersjön – nationella hållbarhetskriterier i tex Tyskland, Finland, Litauen och Polen (inaktivt)
2010-02-25Livscykelanalys/Carbon footprint av panncentral (inaktivt)
2010-02-09Konflikter mellan cyklister och cyklister samt cyklister och gående (inaktivt)
2010-01-12Vägföreningens och Samfällighetens gränser (inaktivt)
2009-12-07Hur kan Vägverket bedriva förbättringsarbete med gott resultat? (inaktivt)
2009-12-02Hur kan Vägverket bedriva förbättringsarbete med gott resultat? (inaktivt)
2009-11-30Avloppsinventering och åtgärdsförslag (inaktivt)
2009-08-24Skånska landskapsanalyser av den röda mulmknäpparen (Elater ferrugineus) (inaktivt)
2009-07-15Naturvårdsinventeringar med insektsferomoner: Feromonövervakning av Biodiversitet (inaktivt)
2009-06-29Vikaskogs herrgård, en 5000 år gammal bosättning i förvandling (inaktivt)
2009-06-25Examensarbete:Virtuell systemmodellering (inaktivt)
2009-06-18Miljökonsekvenser av flytbryggor (inaktivt)
2009-06-16Ny belysningsteknik för växthus (inaktivt)
2009-06-10Konflikter mellan cyklister och cyklister samt cyklister och gående (inaktivt)
2009-02-19Skogsavverkningens betydelse på hänsynskrävande arter (inaktivt)
2008-06-16Inventering och planering av framtida herrgård som rehabiliteringsträdgård (inaktivt)
2008-06-16Inventering och sammanställning av naturvärden i blivande naturreservat (inaktivt)
2008-05-30Minskning av växthuseffekten genom textila innovationer (inaktivt)
2008-05-30Förorenade områden (inaktivt)
2008-05-30Materialförsörjningsplaner (inaktivt)
2008-05-30DEPONERING AV RENA OCH FÖRORENADE MUDDERMASSOR/SEDIMENT TILL HAVS ELLER PÅ LAND, MILJÖSYSTEMANALYS (inaktivt)
2008-05-30STABILISERING OCH SOLIDIFIERING AV FÖRORENADE MUDDERMASSOR/SEDIMENT, MILJÖSYSTEMANALYS (inaktivt)
2008-05-30Inventering av förväntningar, drivkrafter, motstånd och hinder inför hälsosatsning inom transportsektorn – en kvalitativ studie med fokusgrupper (inaktivt)
2008-05-30Materialförsörjning i framtidens Stockholm (inaktivt)
2008-05-14Multikriterieanalys som beslutsstöd för att hantera förorenade muddermassor (inaktivt)
2008-04-16STABILISERING OCH SOLIDIFIERING AV FÖRORENADE MUDDERMASSOR/SEDIMENT, BESTÄNDIGHET/NEDBRYTNING (inaktivt)
2008-04-11Inventering av Fauna (inaktivt)
2008-02-22Miljöundersökning-kartläggning av eventuella föroreningar från nuvarande eller tidigare industriell verksamhet (inaktivt)
2008-02-04Miljökonsekvenser av flytande hamnar (inaktivt)
2008-01-30Investeringskalkyl och inventering av belysningsarmatur för park- och gatubelysning (inaktivt)
2008-01-16MIFO-inventering åt Grimaldis (AP) (inaktivt)
2008-01-11Multikriteriaanalys för hantering av förorenade sediment och muddermassor. (inaktivt)
2008-01-03Vikaskogs herrgård, en 5000 år gammal bosättning i förvandling (inaktivt)
2007-12-19Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-12-14Marknadsundersökning Infonova (inaktivt)
2007-12-07Inventering av installerade absorptionskylmaskiner – drifterfarenheter och argument för inköp (inaktivt)
2007-12-07Inventering av installerade absorptionskylmaskiner – drifterfarenheter och argument för inköp (inaktivt)
2007-11-13MIFO-inventering åt Grimaldis (aw) (inaktivt)
2007-10-24Systeminventering logistikstöd (inaktivt)
2007-10-24Inventering av bokningssystem för bilpooler (inaktivt)
2007-10-18Inventering av Affärsänglar i Stockholmsregionen och i Västernorrland (inaktivt)
2007-09-26Regional inventering av energiresurser (inaktivt)
2007-09-21Regional riskanalys av askanvändning (inaktivt)
2007-08-17Kartläggning av dagvattenrecipienter (inaktivt)
2007-06-28Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-14Examensarbeten (20p) inom utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-04-20Utreda och ta fram hjälpmedel för stambyte/stamrenovering + Halvtidstjänst att medverka i projektet att övergå till digital arkiv(aw) (inaktivt)
2007-04-11Miljöbedömningssystem,väg- och anläggningsmaterial (inaktivt)
2007-04-11Sluttäckning av deponier (inaktivt)
2007-04-11Framtidens hantering av muddermassor och förorenade sediment (inaktivt)
2007-04-11Flygaskor som konstruktionsmaterial (inaktivt)
2007-04-04Strukturera upp ett databaserat arkivsystem för Kamfabs elanläggning för fastigheten (inaktivt)
2007-04-04Hur ska vi kunna höja statusen och attraktionskraften i ett kommunområde? Väster i Örebro - en attraktiv stadsdel (inaktivt)
2007-03-28Erasteel Kloster AB söker två examensarbetare: 1. MIFO 1-inventering av föroreningar i industrimark och 2. Miljöutredning (inaktivt)
2007-03-14Kartläggning och utvärdering av insatsen kontaktperson (inaktivt)
2007-03-01Marknadsplan för en fornby (KE) (inaktivt)
2007-02-12Kartläggning och analys av energianvändningen (aw) (inaktivt)
2007-01-23Sandvikens årsringar -Hur växer staden? (Sandviken) (inaktivt)
2007-01-16Med full delaktighet för människor med funktionshinder - vid möte med polisen i stockholm (inaktivt)
2006-12-20Kompetenser, arbetsområden och karriärmöjligheter för studenter med mastersexamen i filosofi? (inaktivt)
2006-12-19Status dagvatten och möjligheten att avleda dagvatten till insjö utan naturlig tillrinning (inaktivt)
2006-12-13Förorenade områden (inaktivt)
2006-12-13Materialförsörjningsplaner (inaktivt)
2006-12-01MIFO 1-inventering av industrimark. (inaktivt)
2006-11-02Utveckling av digital inventeringsbok (inaktivt)
2006-10-18Göteborgs universitet: Kompetenser, arbetsområden och karriärmöjligheter för studenter med mastersexamen i filosofi? (inaktivt)
2006-10-09Inventering av fauna (inaktivt)
2006-10-09Inventering av flora och fauna på golfklubb (inaktivt)
2006-09-28Utvärdering av tillverkningsmetoder för kompositmaterial inom marinindustrin (inaktivt)
2006-08-27Ekonomisk nytta - Terasstabilisering (inaktivt)
2006-08-27Miljöbedömningssystem, väg- och anläggningsmaterial (inaktivt)
2006-08-02Skogstrafik och vattenvägar (inaktivt)
2006-06-20Bedömning av sulfidjordars försurningspotential (inaktivt)
2006-06-20Inventering och planering av Bastedalens Herrgård (inaktivt)
2006-05-22Strategi / Fallstudier utförda objekt (inaktivt)
2006-05-09Osynlig IR-färg (inaktivt)
2006-05-02Restmaterial - ett ekonomiskt perspektiv (inaktivt)
2006-02-23Förpackningar och transporter (inaktivt)
2006-02-15Grafisk profil (inaktivt)
2006-01-18Med full delaktighet för människor med funktionshinder - vid möte med polisen i Stockholm (inaktivt)
2005-11-30Risker i tekniska system, ytvatten som skyddsobjekt (inaktivt)
2005-11-28Inventering av svetsade förband samt skurna kanter i en produktionsanläggning (inaktivt)
2005-11-23Inventering av kompetensutvecklingsbehov (inaktivt)
2005-11-18Krossat berg / schaktmassor ¿ potential för emissioner (inaktivt)
2005-11-17Naturresursplaner och restmaterial, MFP (inaktivt)
2005-09-05Inventering av svetsade förband samt skurna kanter i en produktionsanläggning (inaktivt)
2005-04-29Internationella X-jobb i Chile (inaktivt)
2005-04-21Inventering av planer i Söderhamns kommun (Söderhamn) (inaktivt)
2005-03-21Inventering av belysningsanläggningar (inaktivt)
2005-03-21Våra vägmiljöer och deras kulturvärden (inaktivt)
2005-03-21Inventering av trafikmiljöerna vid gymnasieskolor (inaktivt)
2005-03-21Barriäreffekternas konsekvenser för barnen (inaktivt)
2005-03-11Inventering av flora och fauna på golfbanor (inaktivt)
2005-01-21Miljösystemanalys av fjärrvärme och avfallshantering i Gävle (inaktivt)
2005-01-19Med full delaktighet för människor med funktionshinder (Stockholm) (inaktivt)
2005-01-17Översiktlig inventering av förorenade områden i Östergötlands kommuner (inaktivt)
2005-01-11Landhöjningens effekter på vattenspeglar i Stockholms skärgård (inaktivt)
2005-01-11Schaktmassor ¿ potential för emissioner (inaktivt)
2005-01-11Krossat berg ¿ potential för emissioner (inaktivt)
2005-01-11Materialtekniska egenskaper hos skumglas (inaktivt)
2005-01-11Acceptabel nivå för vattenburna emissioner (inaktivt)
2005-01-11Ekotox/humantox för kritiska ämnen i mark- och anläggningsbyggande (inaktivt)
2005-01-11Fallstudier utförda objekt (med alternativa material) (inaktivt)
2005-01-11Ämnestransport med vatten i olika typmiljöer (inaktivt)
2005-01-11ECO-scarcity, kritiska ämnen i en region (inaktivt)
2004-12-15PCB-inventering av kommunens fastigheter (Ljusdal 31) (inaktivt)
2004-12-07Översiktlig inventering av förorenade områden i Östergötlands kommuner (inaktivt)
2004-11-26Nyttjande av restprodukter i Polen (inaktivt)
2004-10-12Kretsloppsanpassade filterbäddar (inaktivt)
2004-06-09Asfaltsprototypverk (inaktivt)
2004-05-03Inventering av kompetensutvecklingsbehov (inaktivt)
2004-04-16Reservdelspolicy för dryckessystem (inaktivt)
2004-03-30Spårbarhetssystem och generering av säkerhetsdatablad (inaktivt)
2004-03-26Inventering av sjukdomar och skadedjur i norrländsk stråsädesodling. (inaktivt)
2004-03-25Kompetensanalys. Vilken kunskap behövs och vilken kunskap finns? (Gävle) (inaktivt)
2003-10-07Utvärdering av en rationell metod för håltaging och gängning i härdat verktygsstål (Gävle) (inaktivt)
2003-09-05Optimering av underhåll i kärnkraftverk, inventera tendenser, skapa prognos, belys informationsbehov (inaktivt)
2003-06-13Biologisk mångfalt i grustäkter, en inventering i avslutade täkter (inaktivt)
2003-04-22Riskklassning av förorenad mark vid kemtvättar (inaktivt)
2003-04-22Riskklassning av förorenad mark vid kemtvättar (inaktivt)
2003-04-22Indelning av verkstäder efter deras miljöpåverkan (inaktivt)
2003-02-28Analys av inverkan av svetsreparationer på komplexa stålgjutgods m a p utmattningshållfasthet (inaktivt)
2003-02-25Miljöpåverkan av förädlad potatis, Livscykelanalys (LCA) (inaktivt)
2003-02-18Utnyttjande av information ur trafikregistret för trafikanalyser och trafikprognoser (inaktivt)
2003-02-14Inventering av frukt och bär vid svenska järnvägsstationer (inaktivt)
2003-02-14Inventering av frukt och bär vid svenska järnvägsstationer (inaktivt)
2003-02-14Inventering och beskrivning av växtgenetisk resurser i Sverige (bondpion, (inaktivt)
2003-02-14Inventering och beskrivning av växtgenetisk resurser i Sverige (bondpion, (inaktivt)
2003-02-03Bärighetsproblematik på det lågtrafikerade vägnätet (inaktivt)
2003-01-28Riskanalys av dammexplosionsrisker vid Kraft Foods Upplands Väsby anläggning (inaktivt)
2003-01-27Studie av Sveriges fordonspark utifrån de typfordon som används vid vägutformning (inaktivt)
2003-01-03Inventering av dricksvattentäkter (inaktivt)
2003-01-02Inventering av enskilda avlopp i Botkyrka (inaktivt)
2002-11-13Naturvårdplan med flora och fauna inventering (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.