Sökning: "syfte, metod, bakgrund"

Hittade 136 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet syfte, metod, bakgrund.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-28Framtida applikations- och distributionsmodeller (inaktivt)
2012-02-16Bekämpning av jätteloka i järnvägsmiljö (inaktivt)
2012-02-06Steg 1 och 2-åtgärder kopplade till färjetrafiken till Vinön (inaktivt)
2012-01-19Implementering av resepolicys hos kommuner (inaktivt)
2011-12-28Hur uppfattas Trafikverkets närvaro på Facebook? (inaktivt)
2011-12-28Framtida tekniker för textbaserade utrop (inaktivt)
2011-10-03Riskhantering i svenska företag (inaktivt)
2011-09-27Övergång till ”Grön betong” – marknadspotential och drivkrafter (inaktivt)
2011-09-08Tillgänglighet på stationer för funktionshindrade (inaktivt)
2011-09-08Utveckla en modell för att värdera nyttan av innehållet i vägdatabaser (inaktivt)
2011-09-08Testverktyg på Trafikverket (inaktivt)
2011-08-12Vattenplanering och VA-planering – nulägesbeskrivning och behov för Stockholms läns kommuner (inaktivt)
2011-06-27Framtida konsekvenser från hantering av förorenade sediment (inaktivt)
2011-06-23Golfens miljöpåverkan (inaktivt)
2011-04-14SMED för att minimera ställtider (inaktivt)
2011-04-14Uppföljning av implementering av mål och mått för natur och kultur i Grundpaket Drift (inaktivt)
2011-04-14Belysning av vissa frågor i körkortslagen (inaktivt)
2011-04-14GIS Drift och Underhåll - Ett system för att hjälpa drift och underhållspersonal i vardagen. (inaktivt)
2011-04-14Hur påverkar Trafikverket Färjerederiet miljön (inaktivt)
2011-04-14Klimatsmart resande inom Trafikverket? En djupstudie (inaktivt)
2011-04-14Samhällsekonomisk analys av klimatanpassning för vägar (inaktivt)
2011-04-14Test och kalibrering av indikatorer för att beskriva tillstånd på det svenska vägnätet (inaktivt)
2011-04-04Styrning av flödessystem (inaktivt)
2011-02-15Vattenanalys (inaktivt)
2011-02-07Var med och utveckla en ny metod socioekonomiska bokslut (inaktivt)
2011-01-05Hur ansvariga vid vägarbeten ser på sin uppgift kopplat till säkerhet och framkomlighet. (inaktivt)
2011-01-04Värdet av Sportfisket i Stockholms skärgård - från ett ekonomiskt perspektiv (inaktivt)
2011-01-04Animalisk livsmedelsproduktion i Sverige - kartläggning av användningen av djur och fiskfoder (inaktivt)
2010-12-22Vilka hinder finns för att åka kollektivt? (inaktivt)
2010-12-15Kalibreringsverktyg för Barkhausenmätningar på kamaxlar (inaktivt)
2010-12-08Analys av laser- och bilddata (inaktivt)
2010-11-10HÅLLBAR HANTERING AV BOTTENASKA FRÅN AVFALLSFÖRBRÄNNING, OMVÄRLDSANALYS – KLIMAT OCH ENERGIPOTENTIAL (inaktivt)
2010-10-27Kostnadseffektiv hantering av växtnäring genom uppströmsarbete – pilotstudie i livsmedelsindustri och detaljhandel (inaktivt)
2010-10-27Nutrient footprint – bedömning av livsmedelsproduktionens dolda miljöpåverkan (inaktivt)
2010-10-13Software eco-system for Life-Cycle-Profit (inaktivt)
2010-09-07Energioptimeringar av torkmaskinen (inaktivt)
2010-07-09Hållbar utveckling av stockholm – scenarier för materialförsörjning med fokus på transporter, markanvändning och återvinning (inaktivt)
2010-07-01Energismarta vägar – Utveckling av metod för energioptimering i vägprojekt (inaktivt)
2010-05-07TERMISKA EGENSKAPER HOS INNOVATIVA MATERIAL (inaktivt)
2010-03-22Identifiering och utvärdering av nyckelparametrar för gassensorers tillämpning inom läckageanalys. (inaktivt)
2010-03-11Hälsa och andra sociala aspekter i miljöbedömningar – fallstudie av muddringsarbeten i hamnar (inaktivt)
2010-03-05Kan Sverige minska klimatpåverkan från deponier? (inaktivt)
2010-02-04Modelling and control design for a semi active vehicle damper (inaktivt)
2010-01-25Water footprint – för att överblicka ett företags vattenanvändning (inaktivt)
2010-01-12Upphandling av Utförandeentreprenad i Samverkan (inaktivt)
2010-01-08Patientnärmare vård (inaktivt)
2009-12-16Analys av laser- och bilddata (inaktivt)
2009-12-07Hur kan Vägverket bedriva förbättringsarbete med gott resultat? (inaktivt)
2009-12-02Hur kan Vägverket bedriva förbättringsarbete med gott resultat? (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - Kraftmätning samt eigenmode beräkningar (inaktivt)
2009-11-25Miljösmarta lättfyllnadsmaterial i geokonstruktioner för väg (inaktivt)
2009-11-25IT LEAN Assessment – skapa en utvärdering för att avgöra möjligheterna till effektivisering med LEAN inom en IT organisation (inaktivt)
2009-11-17Mätning av armeringskorrosion med så kallad ”RapiCor” (inaktivt)
2009-11-17Ställer Länsstyrelsen rätt krav på Vägverket för den tekniska beskrivningen som ska upprättas vid samråd av miljöbalken 12:6? (inaktivt)
2009-08-20Utvärdering av ISA-system för åkeribranschen (inaktivt)
2009-06-17Energi- och klimatsmarta vägar (inaktivt)
2009-06-17Kostnadseffektiva förstärkningsåtgärder för tjälskadade vägar (inaktivt)
2009-02-13Studie på hur pensionärernas behov i bostadsfrågor ser ut i framtiden (inaktivt)
2008-06-16Aktivering av transkriptionsfaktorer som reglerar inflammation och autoimmunitet (inaktivt)
2008-05-30Framtagning av energiincitamentavtal (inaktivt)
2008-05-30Inventering av förväntningar, drivkrafter, motstånd och hinder inför hälsosatsning inom transportsektorn – en kvalitativ studie med fokusgrupper (inaktivt)
2008-05-30Pilottest av webb-baserad livsstilsenkät inom transportsektorn (inaktivt)
2008-01-17Storleksindelning av personbilar (inaktivt)
2007-12-03INTERNATIONELLA EXAMENSARBETEN UTLYSES TILL HÖSTEN 2008 (inaktivt)
2007-11-13Sociala patent och innovationer (inaktivt)
2007-10-24Systeminventering logistikstöd (inaktivt)
2007-10-24Uppskattning av samåkningsgrad (inaktivt)
2007-10-24Inventering av bokningssystem för bilpooler (inaktivt)
2007-09-24Avvikelsehantering i en administrativ verksamhet (inaktivt)
2007-09-24Avvikelsehantering i en tjänstebaserad verksamhet (inaktivt)
2007-09-21Kartläggning av temperaturgradienter i svenska betongvägar (inaktivt)
2007-08-23Utredning och kartläggning av bakterietillväxt (inaktivt)
2007-08-16Konceptanalys och strukturell grammatisk korrigering (inaktivt)
2007-08-13Metod för framtagning av godstidsvärde (inaktivt)
2007-08-11Effektivare framtagning av en myndighets årsredovisning (inaktivt)
2007-08-11Produktivitetsmått i en myndighet (inaktivt)
2007-08-11Granskning av Vägverkets språk - förstår kunden vad vi säger? (inaktivt)
2007-08-11Ungdomars inställning till körkort (inaktivt)
2007-08-11Hur integreras resurser och mål i planeringsarbetet (inaktivt)
2007-08-11Processorientering i Vägverket (inaktivt)
2007-05-21Vill akademiker arbeta utomlands? (aw) (inaktivt)
2007-05-18Vill akademiker arbeta utomlands? (kr) (inaktivt)
2007-04-04Myndigheters policy för bilanvändning (inaktivt)
2007-04-04Ogräsbekämpning i beläggningsmiljö (inaktivt)
2007-02-22Marknadsundersökning - Resebranschen (inaktivt)
2007-02-19Lärarstudenters kunskap och förberedelse inför Sex- och samlevnadsundervisningen i skolan (inaktivt)
2006-12-19Betydelsen av rätt hantering av kontaktytor vid elastiska beräkningar (inaktivt)
2006-12-19Storleksindelning av personbilar (inaktivt)
2006-12-19Studie av bilhandelns trafikgenerering - fokus på samordnad privat fordonsmarknad (inaktivt)
2006-12-19Kundorientering och tjänsteutveckling i Vägverket (inaktivt)
2006-12-19Studie av bilhandelns trafikgenerering - fokus på samordnad privat fordonsmarknad (inaktivt)
2006-12-19Utveckling av förstudierapporter (inaktivt)
2006-12-19Betydelsen av rätt hantering av kontaktytor vid elastiska beräkningar (inaktivt)
2006-12-14Integrerade affärssystem (inaktivt)
2006-12-08Fördelning av administrationskostnader (inaktivt)
2006-12-07System eller kultur, ett modernt ledningssystem (inaktivt)
2006-11-16En bättre bild av reklammarknadens omsättning (aw) (inaktivt)
2006-10-30Kompetensförsörjning, styrning och uppföljning av processen (inaktivt)
2006-08-07Stabilisering av gruvavfall (inaktivt)
2006-05-19Utvärdering av projekt Meningsfull tillvaro. (inaktivt)
2006-05-16Kostnads och lönsamhetsanalys vid introduktion av nya produkter (aw) (inaktivt)
2006-05-05Övertoner i elnätet i trafiktunnlar (inaktivt)
2006-05-02Vilka faktorer styr etablering av kringservice utmed våra vägar? (inaktivt)
2005-11-30Marknadsundersökning av TV-utbud (aw) (inaktivt)
2005-08-29BNP eller DI vid framtagning av kalkylvärden (inaktivt)
2005-05-04Övertoner i elnätet i trafiktunnlar (inaktivt)
2005-04-26Användarstudie av trädnavigeringsverktyg (inaktivt)
2005-04-14Betydelsen av rätt hantering av kontaktytor vid elastiska beräkningar (inaktivt)
2005-04-12Komfortstudie av vägbulor (inaktivt)
2005-04-07Vad har det ekonomiska stödet från Vägverkets Skyltfond, för trafiksäkerhetsprojekt, resulterat i? (inaktivt)
2005-03-23BNP eller DI vid framtagning av kalkylvärden (inaktivt)
2005-03-23Stenkolstjäreasfaltens utbredning i Sverige (inaktivt)
2005-03-23Marksanering (inaktivt)
2005-03-21Våra vägmiljöer och deras kulturvärden (inaktivt)
2005-03-21Studie av bilhandelns trafikgenerering - fokus på samordnad privat fordonsmarknad (inaktivt)
2005-03-21Ökad cykeltrafik i Skåne (inaktivt)
2005-03-21Säkerhet vid tunnelarbeten (inaktivt)
2005-03-21Hälsopåverkan från vägbulor (inaktivt)
2005-03-17Mätning av benskörhet med bildanalys av datortomografibilder (inaktivt)
2005-01-11Landhöjningens effekter på vattenspeglar i Stockholms skärgård (inaktivt)
2004-11-15Säker text i IP-telefoni (inaktivt)
2004-10-22Ny metodik för säkerhetsanalys av vägbanors ojämnheter. (inaktivt)
2004-10-19Utvärdering av miljöanpassade hydrauloljors påverkan på entreprenadmaskiner och miljön (inaktivt)
2004-09-09Klassificering av komponenter (inaktivt)
2004-05-28Nätverk för samarbete i Teknikbyns Tillväxtpark (aw) (inaktivt)
2004-01-12Ökad hänsyn till naturvärden (inaktivt)
2003-08-28Ogräsbekämpning i beläggningsmiljö (inaktivt)
2003-06-19Sveriges vägmärken (inaktivt)
2003-05-13Felhantering och loggning i EJB (inaktivt)
2003-03-27Utvärdering av vår emballagehantering (inaktivt)
2003-03-26MDI-exjobb om design av mjukvara för barn (inaktivt)
2003-02-19Betydelsen av rätt hantering av kontaktytor vid elastiska beräkningar (inaktivt)
2003-02-18Nyttoberäkning av trafikinformation (inaktivt)
2003-02-18Utnyttjande av information ur trafikregistret för trafikanalyser och trafikprognoser (inaktivt)
2003-02-03Attityd undersökning angående droger och folkhälsa (inaktivt)
2002-11-086000 bilar med Intellegent Stöd för Anpassning av hastighet (ISA) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.