Sökning: "syfte är att studera"

Hittade 80 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet syfte är att studera.


Inkom Exjobbsförslag
2011-11-29Motorvägshållplatser (inaktivt)
2011-11-02Bränslebesparande AC-funktion för bussar (inaktivt)
2011-10-10Gestaltning av entréer till naturen & naturreservat (inaktivt)
2011-07-28Säkra molntjänster (inaktivt)
2011-06-23Golfens miljöpåverkan (inaktivt)
2011-04-14Uppföljning av implementering av mål och mått för natur och kultur i Grundpaket Drift (inaktivt)
2010-12-08Analys av laser- och bilddata (inaktivt)
2010-10-13Software eco-system for Life-Cycle-Profit (inaktivt)
2010-06-07Konstruktion och strömningsvisualisering i motorlik flödesrigg (inaktivt)
2010-06-07Provning och simulering av variabel ventilprofil och dess effekter på emissioner (inaktivt)
2010-04-14Studier av mitokondriefunktion i fibroblaster från ApoE3/4 bärare med en lång poly-T variant i TOMM40 genen. (inaktivt)
2010-03-30Ökad trafiksäkerhet genom studier av vägarbetsolyckor (inaktivt)
2009-12-16Analys av laser- och bilddata (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - Antennteknik (inaktivt)
2009-02-25Vägvisning ur ett brukarperspektiv & myndighetsperspektiv (kr) (inaktivt)
2008-06-16Aktivering av transkriptionsfaktorer som reglerar inflammation och autoimmunitet (inaktivt)
2008-05-30DEPONERING AV RENA OCH FÖRORENADE MUDDERMASSOR/SEDIMENT TILL HAVS ELLER PÅ LAND, MILJÖSYSTEMANALYS (inaktivt)
2008-05-30STABILISERING OCH SOLIDIFIERING AV FÖRORENADE MUDDERMASSOR/SEDIMENT, MILJÖSYSTEMANALYS (inaktivt)
2008-05-30Inventering av förväntningar, drivkrafter, motstånd och hinder inför hälsosatsning inom transportsektorn – en kvalitativ studie med fokusgrupper (inaktivt)
2008-05-30Pilottest av webb-baserad livsstilsenkät inom transportsektorn (inaktivt)
2008-05-30Automatiskt Snörasvarningssystem [Mekatronik] (inaktivt)
2008-05-12En omvärldssimulator för CEDES (inaktivt)
2008-04-16STABILISERING OCH SOLIDIFIERING AV FÖRORENADE MUDDERMASSOR/SEDIMENT, BESTÄNDIGHET/NEDBRYTNING (inaktivt)
2008-02-07Informationsanalys OLAP/Data Mining (kr) (inaktivt)
2008-01-29Stabilisering av förorenade muddermassor med alternativa material (inaktivt)
2007-11-09Hur kan man uppmärksamma elanvändningen i hemmet samt bidra till en medveten energianvändning? (kr) (inaktivt)
2007-10-18Databasdesign för loggdata från fältförsök med mätbil och från en av världens mest avancerade körsimulatorer (inaktivt)
2007-09-26De areella näringarna – landsbygdens förändring i lokalt perspektiv (AP) (inaktivt)
2007-09-26Längs ån – Eskilstunaåns betydelse ur ett näringslivsperspektiv (AP) (inaktivt)
2007-09-24Vitaminförsörjning hos mjölkkor utfodrade med naturligt vitamin E i en 100% ekologisk foderstat med närproducerade proteinfodermede (inaktivt)
2007-09-21Behaviour and welfare of laboratory mice (inaktivt)
2007-09-06Utveckling av nytt styrsystem för ytkemisk analysutrustning. Framtagning av ny programvara och interface för Ellipsometer (inaktivt)
2007-08-23Energieffektivisering- Kartering av pumpar (inaktivt)
2007-07-06Påverkan på benvävnaden i får exponerade för PCBer (inaktivt)
2007-06-04Sulfonering av lignin för produktion av dispergeringsmedel (inaktivt)
2007-04-11Sluttäckning av deponier (inaktivt)
2007-04-11Na/S balanser för sulfatmassabruk (inaktivt)
2007-04-04Effekt av fodrets partikelstorlek på konsumtion och utnyttjande av helsädesensilage till växande mjölkrasstutar (inaktivt)
2007-04-04Behaviour and welfare of laboratory mice (inaktivt)
2007-03-05Bygga styrsystem för fordon - ett experimentsystem för CEDES (inaktivt)
2006-12-19CPT-sondering i torv (inaktivt)
2006-09-22Sprayfrystorkning av enzym. Formuleringens påverkan på partikelstruktur och enzymaktivitet (inaktivt)
2006-09-04Behaviour and welfare of laboratory mice (inaktivt)
2006-08-07Stabilisering av gruvavfall (inaktivt)
2006-05-22Strategi / Fallstudier utförda objekt (inaktivt)
2006-05-02Restmaterial - ett ekonomiskt perspektiv (inaktivt)
2006-04-07Barnsäkerhet - Skaderisk för barn i bakåtvända och framåtvända bilbarnstolar (inaktivt)
2006-04-03Arbetsflöde, logistik och organisation I butik (aw) (inaktivt)
2006-01-30Utvärdering mellan datoriserat mätsystem med fasta givare och mätsystem med sensorer för mätning... (inaktivt)
2005-12-08Generering av c-kod ur modeller i Simulink (inaktivt)
2005-10-19Inkjettryckning i hög hastighet på newsprint, tidningspapper (inaktivt)
2005-05-30Marknadsundersökning - användning av lättviktsmaterial till sjöss (inaktivt)
2005-04-21Processutvärdering av Peer Help Programme på Göteborgs universitet (inaktivt)
2005-03-31CRM-simulering med spelinriktning (Ljusdal 50) (inaktivt)
2005-03-21Våra vägmiljöer och deras kulturvärden (inaktivt)
2005-01-19Attityder till digitalt mobilt spelande (inaktivt)
2005-01-19Högskoleövergång på Gotland (10) (inaktivt)
2005-01-11Fallstudier utförda objekt (med alternativa material) (inaktivt)
2005-01-11Ämnestransport med vatten i olika typmiljöer (inaktivt)
2004-11-04CPT-sondering i torv (inaktivt)
2004-10-12Kretsloppsanpassade filterbäddar (inaktivt)
2004-10-08Sprutbetongs bärförmåga vid aktiv stålfiberkorrosion (inaktivt)
2004-07-07IR-kamerasystem för studier av skadade leder (inaktivt)
2004-04-20Påkänningar i partknippen som funktion av temperaturgradient i vattenkylda turbogeneratorer (aw) (inaktivt)
2004-03-19Stabilitet hos luftbubblor i härdande betong (inaktivt)
2004-03-18Studie av magnetohydrodynamiska moder i fusionsplasma med ledande skal (inaktivt)
2004-02-02On-line mätning av bränsleflöde och bränslefraktion (inaktivt)
2004-01-12Högskoleövergång på Gotland (inaktivt)
2003-12-18Högskoleövergång på Gotland (10) (inaktivt)
2003-07-22Spraytorkning av kolhydratmatriser för läkemedel (inaktivt)
2003-05-27Påverkan på benvävnaden i alligatorer som exponerats för bekämpningsmedel (inaktivt)
2003-05-13Felhantering och loggning i EJB (inaktivt)
2003-03-20RFID-teknik i fordonstillämpningar (inaktivt)
2003-02-03Studie av förändrade beteenden till följd av mitträcke. (inaktivt)
2003-01-27Studie av konduktiviteten hos elektriskt ledande polymerer (inaktivt)
2003-01-20Miljöpotentialen hos bredbandstjänster (inaktivt)
2003-01-13Utveckling av två-läges excenter (inaktivt)
2003-01-10Variabla meddelande skyltars inverkan på framkomligheten i Malmöområdet (inaktivt)
2003-01-07Askrelaterade driftproblem vid biobränsleförbränning (inaktivt)
2003-01-05Analys av spårväxelkorsningar (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.