Sökning: "vägverket"

Hittade 97 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet vägverket.


Inkom Exjobbsförslag
2011-09-08Testverktyg på Trafikverket (inaktivt)
2011-04-14Uppföljning av implementering av mål och mått för natur och kultur i Grundpaket Drift (inaktivt)
2011-04-14GIS Drift och Underhåll - Ett system för att hjälpa drift och underhållspersonal i vardagen. (inaktivt)
2010-03-30Ökad trafiksäkerhet genom studier av vägarbetsolyckor (inaktivt)
2010-01-12Upphandling av Utförandeentreprenad i Samverkan (inaktivt)
2009-12-07Hur kan Vägverket bedriva förbättringsarbete med gott resultat? (inaktivt)
2009-12-02Hur kan Vägverket bedriva förbättringsarbete med gott resultat? (inaktivt)
2009-11-30Uppföljning av Viltport (inaktivt)
2009-11-23Praktisk tillämpning av fyrstegsprincipen i Vägverkets planering (inaktivt)
2009-11-17Mätning av armeringskorrosion med så kallad ”RapiCor” (inaktivt)
2009-11-17Ställer Länsstyrelsen rätt krav på Vägverket för den tekniska beskrivningen som ska upprättas vid samråd av miljöbalken 12:6? (inaktivt)
2009-11-02Utvärdering av samarbetsprojekt mellan Räddningstjänsten och Vägverket (inaktivt)
2009-10-26Betyg på Vägverkets myndighetsutövning (kr) (inaktivt)
2009-08-20Utvärdering av ISA-system för åkeribranschen (inaktivt)
2009-06-17Energi- och klimatsmarta vägar (inaktivt)
2009-06-17Kostnadseffektiva förstärkningsåtgärder för tjälskadade vägar (inaktivt)
2009-03-02Hur uppfattar trafikanterna den utökade övervakningen som polisen, i samarbete med Vägverket, gjort på olika vägsträckor i regionen? (inaktivt)
2009-02-25Utvärdering av dialogen i vägbyggnadsprocessen (kr) (inaktivt)
2009-02-25Vägvisning ur ett brukarperspektiv & myndighetsperspektiv (kr) (inaktivt)
2009-02-25Sammanställning och analys av data från Kund-system KUNDSKAP ur ett jämställdhetsperspektiv (kr) (inaktivt)
2009-02-25Beteenden kring och attityder till cykelhjälmar (kr) (inaktivt)
2008-05-30Cykelbanors komfort och säkerhet (inaktivt)
2008-01-23Trafiksäker utformning på extraljusbågar (Ljusdal 74) (inaktivt)
2008-01-17Storleksindelning av personbilar (inaktivt)
2007-11-20Hur vill Vägverkets kunder bli besvarade i ett ärende? (kr) (inaktivt)
2007-10-24Systeminventering logistikstöd (inaktivt)
2007-10-24Uppskattning av samåkningsgrad (inaktivt)
2007-10-24Inventering av bokningssystem för bilpooler (inaktivt)
2007-10-16Hur påverkar hydrauliken avskiljningen av fosfor i reaktiva filterbäddar för avloppsvattenrening? Utvärdering av reningsanläggning vid Ångersjöns rastplats (inaktivt)
2007-09-25Rapporteringssystem för mobiltelefon (inaktivt)
2007-09-24Avvikelsehantering i en administrativ verksamhet (inaktivt)
2007-09-24Avvikelsehantering i en tjänstebaserad verksamhet (inaktivt)
2007-09-21Kartläggning av temperaturgradienter i svenska betongvägar (inaktivt)
2007-09-21Hur påverkar hydrauliken avskiljningen av fosfor i reaktiva filterbäddar för avloppsvattenrening? Utvärdering av reningsanläggning vid Ångersjöns rastplats (inaktivt)
2007-08-11Effektivare framtagning av en myndighets årsredovisning (inaktivt)
2007-08-11Produktivitetsmått i en myndighet (inaktivt)
2007-08-11Granskning av Vägverkets språk - förstår kunden vad vi säger? (inaktivt)
2007-08-11Hur integreras resurser och mål i planeringsarbetet (inaktivt)
2007-08-11Processorientering i Vägverket (inaktivt)
2007-05-11Realtime visualization and development of a user interface for motion capture applications (inaktivt)
2007-04-04Myndigheters policy för bilanvändning (inaktivt)
2007-04-04Ogräsbekämpning i beläggningsmiljö (inaktivt)
2007-03-05Trafikinformation i realtid för effektivare trafikledning (inaktivt)
2007-02-15Transportrevision (inaktivt)
2006-12-19Betydelsen av rätt hantering av kontaktytor vid elastiska beräkningar (inaktivt)
2006-12-19Storleksindelning av personbilar (inaktivt)
2006-12-19Kundorientering och tjänsteutveckling i Vägverket (inaktivt)
2006-12-19Utveckling av förstudierapporter (inaktivt)
2006-12-19Betydelsen av rätt hantering av kontaktytor vid elastiska beräkningar (inaktivt)
2006-12-14Integrerade affärssystem (inaktivt)
2006-12-08Fördelning av administrationskostnader (inaktivt)
2006-12-07System eller kultur, ett modernt ledningssystem (inaktivt)
2006-05-02Vilka faktorer styr etablering av kringservice utmed våra vägar? (inaktivt)
2006-01-30Transportutredning (inaktivt)
2005-12-07IT-tjänst för att underlätta för/hjälpa pendlare. (inaktivt)
2005-10-19Indikatorer på teknikutveckling inom drift och underhåll av vägar och järnvägar (inaktivt)
2005-08-29BNP eller DI vid framtagning av kalkylvärden (inaktivt)
2005-05-13Examensarbeten i Framtidsdalen Demoprojekt Borlänge våren 2005 (inaktivt)
2005-04-21Solcellsdrivna belysningssystem för busshållplatser, återvinningsstationer mm (Nordanstig) (inaktivt)
2005-04-14Betydelsen av rätt hantering av kontaktytor vid elastiska beräkningar (inaktivt)
2005-04-12Komfortstudie av vägbulor (inaktivt)
2005-04-07Vad har det ekonomiska stödet från Vägverkets Skyltfond, för trafiksäkerhetsprojekt, resulterat i? (inaktivt)
2005-04-05Förbättra miljöarbetet på NCC Road AB (inaktivt)
2005-03-23BNP eller DI vid framtagning av kalkylvärden (inaktivt)
2005-03-23Marksanering (inaktivt)
2005-03-21Våra vägmiljöer och deras kulturvärden (inaktivt)
2005-03-21Barn i trafiken - barns förflyttningar i närmiljön, på cykel och till fots (inaktivt)
2005-03-21Inventering av trafikmiljöerna vid gymnasieskolor (inaktivt)
2005-03-21Barriäreffekternas konsekvenser för barnen (inaktivt)
2005-03-21Trafikradions betydelse inverkan på framkomligheten i Skåne (inaktivt)
2005-03-21Hälsopåverkan från vägbulor (inaktivt)
2005-02-07Realistiskt behov av rastplats vid Kalklinbanan (gh) (inaktivt)
2005-01-20Vägsalts inverkan på omsättningen av ämnen i vägars sidoområden (inaktivt)
2005-01-12Informativ rastplats Kalklinbanan vid Hjälmaren gh (inaktivt)
2005-01-11Ämnestransport med vatten i olika typmiljöer (inaktivt)
2004-10-22Ny metodik för säkerhetsanalys av vägbanors ojämnheter. (inaktivt)
2004-10-19Utvärdering av miljöanpassade hydrauloljors påverkan på entreprenadmaskiner och miljön (inaktivt)
2004-10-11Hur miljöbra är en eldriven transportmoped ? (aw) (inaktivt)
2004-09-29Effekt och effektivitet av viltstängsel (inaktivt)
2004-09-02Kartläggning av cykelhjälmsanvändandet hos barn i olika åldrar (inaktivt)
2004-04-19Infrastruktur och transportprojekt, Utvärdering av Mål 1-projekt Kombiterminalen (inaktivt)
2004-03-31Trafikmängdens påverkan på olika verksamhetsgrupper (inaktivt)
2004-03-12Effekt och effektivitet av viltstängsel (inaktivt)
2004-03-11Solcellsdrivna belysningssystem för busshållplatser, återvinningsstationer mm (Nordanstig) (inaktivt)
2004-03-08Miljöanpassad väghållning (inaktivt)
2004-01-12Ökad hänsyn till naturvärden (inaktivt)
2003-11-14Utvärdering/analys av kampanj mot rattonykterhet och hastighetsöverträdelser (inaktivt)
2003-08-28Ogräsbekämpning i beläggningsmiljö (inaktivt)
2003-07-16Konkurrensutsättning av drift- och underhållsverksamheten (inaktivt)
2003-02-19Betydelsen av rätt hantering av kontaktytor vid elastiska beräkningar (inaktivt)
2003-02-18Nyttoberäkning av trafikinformation (inaktivt)
2003-02-18Utnyttjande av information ur trafikregistret för trafikanalyser och trafikprognoser (inaktivt)
2003-02-04Barn i trafiken - tillägnande och användning av trafikregler (inaktivt)
2003-02-03Examensarbete i datavetenskap (inaktivt)
2003-02-03Studie av förändrade beteenden till följd av mitträcke. (inaktivt)
2003-01-10Variabla meddelande skyltars inverkan på framkomligheten i Malmöområdet (inaktivt)
2002-11-086000 bilar med Intellegent Stöd för Anpassning av hastighet (ISA) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.