Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-06-27

Stabilisering av metallförorenade jordmassor med gips

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
RGS 90 är en av Sveriges största aktörer inom behandling av förorenade massor. Bolaget är i en kraftigt expansiv fas och har idag runt 80 anställda och har verksamhet i större delen av landet. Bolaget har inga egna deponier utan strävar efter att behandla och återvinna material så långt som möjligt. Bolaget samarbetar dock med ett flertal andra aktörer när det gäller deponering.

I och med de nya deponeringsreglerna har inte bara halterna i massor inverkan på vilken deponi de får läggas på, utan även dess lakningsegenskaper. Många metaller binder hårdare till massor när pH stiger. Detta kan utnyttjas för att stabilisera massor med till exempel släckt kalk, så att dessa lakar mindre och därmed får läggas på en deponi med lägre klass.

I avfallsförordningen anges att allt material ska behandlas innan deponering. Innan deponering av massor sker också normalt viss behandling, framförallt sortering. Idag är det sällsynt attt massor stabiliseras om så inte krävs för att uppnå en annan deponiklass. Anledningen till detta är givetvis att den extra kostnad som tillkommer gör verksamheten mindre konkurrenskraftig.

Aktuellt examensarbete går ut på att undersöka möjligheterna att stabilisera metallförorenade massor med krossad gips. Genom inblandning av gips kan pH i framförallt sura massor höjas och lakningsegenskaperna hos ett flertal metaller borde därmed också kunna reduceras. Även om effekten inte kan förväntas vara lika bra som vid behandling med exempelvis släckt kalk, kan en behandling i många fall motiveras genom att den betalar sig själv genom mottagningsavgifter på den gips som senare ska krossas.

Arbetet är tänkt att genomföras i form av en inledande litteraturstudie, följd av försök i labskala, där olika metallförorenade massors lakningsegenskaper undersöks vid inblandning av gips i olika halter. I studien kan även ingå en analys av metodens totala miljöpåverkan i förhållande till andra vanligt förekommande omhändertaganden för gips (deponering, återvinning i Danmark etc.). Skulle labförsöken visa på ett positivt resultat och tid finnas kan även försök i full skala bli aktuellt.

Arbetet kommer främst att genomföras på RGS 90:s kontor i Göteborg, men kan till viss del även komma att innebära besök och inhämtande av uppgifter och massor från olika behandlingsanläggningar och förorenade markområden.

Omfattning och upplägg av arbetet kan givetvis diskuteras.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.