Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-07-22

Spraytorkning av kolhydratmatriser för läkemedel

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Att studera sambandet mellan droppstorlek och partikelstorlek vid spraytorkning för kolhydratlösningar med olika fysikaliska och kemiska egenskaper.

Exjobbet utförs på YKI, Ytkemiska Institutet I Stockholm vid Sektionen för Läkemedel och Livsmedel i samarbete med AstraZeneca R&D Lund.

Bakgrund
Inom ramen för ett doktorandprojekt studeras formulering och framställning av porösa partiklar för administering av biomolekyler till lunga. Porösa partiklar medför att den geometriska partikelstorleken kan ökas utan att den aerodynamiska partikelstorleken (2-5 mikrometer) påverkas. Geometriskt större partiklar leder till såväl minskad aggregering av partiklar (vilket underlättar vid fyllning och administering av inhalatorer) som minskad fagocytos av alveolära makrofager. Porösa partiklar kan framställas med spraytorkning och genom variation av torrhalt hos spraylösningen och droppstorlek vid atomisering erhålls partiklar med olika partikelstorlek och densitet (Elversson et al, 2003).

För att effektivt kunna styra storlek och densitet hos spraytorkade partiklar behövs mer kunskap om hur partikelbildning vid spraytorkning sker. Spraytorkade laktos- och mannitol-lösningar har använts som modeller för inhalationspartiklar och tillsammans med ytterliggare en kolhydrat (tillhandahålls av AstraZeneca R&D Lund) vill vi undersöka hur skillnader i sockerarters fysikaliska egenskaper t ex glasomvandlings-temperatur (Tg) och kemiska egenskaper t ex reducerande förmåga påverkar partikelbildning (partikelstorlek, morfologi, densitet, kristallinitet).

Metoder
Lösningar med varierande torrhalt spraytorkas i en labspraytork (egen design YKI). Effekten av förändringar i atomiseringen på dropparnas storlek analyseras med laser diffraktion (egen design YKI). De spraytorkade partiklarnas form och storlek analyseras med svepelektronmikroskop (SEM) och laserdiffraktion. Partiklarnas densitet undersöks med kvävepyknometri. Pulvrets kristallinitet analyseras med Differential Scanning Calorimetry (DSC).

I projektet ingår förutom experiment och analyser även litteraturstudier, modifiering av analysmetoder för att passa det specifika systemet, statisktisk försöksplanering samt utvärdering och rapportskrivning.

Arbetet kommer att bedrivas på YKI, Ytkemiska Institutet AB i Stockholm under hösten 2003. Handledare är Anna Fureby (PhD) och Jessica Elversson (Doktorand). Projektet sker i samarbete med AstraZeneca R&D Lund. För mer info kontakta oss på tel 08-7909668 eller [email protected]

YKI, Ytkemiska Institutet AB är ett internationellt ledande kunskapscentrum inom tillämpad ytkemi. Kunskap om ytkemiska fenomen t ex rengöring, vidhäftning och ytmodifiering är av avgörande betydelse för process- och produktutveckling inom vitt skilda områden. Verksamheten riktar sig därför till de flesta branscher, bl a kemi-, skogs-, färg-, polymer-, läkemedels-, bioteknik-, livsmedels- och verkstadsindustri. YKI erbjuder strategisk kompetensuppbyggnad inom industriellt prioriterade områden, problemlösning, process- och produktutveckling, effektiva former för kunskapsöverföring samt ett omfattande nätverk av industriella och vetenskapliga samarbetspartners. Bakom oss står ett 80-tal medlemsföretag världen över samt IRECO Holding AB. Vi är ett 90-tal anställda och finns i Stockholm nära KTH. Vi har dessutom kontor i Malmö. Vår affärsidé är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft genom tillämpad ytkemi. Läs mer om YKI på vår webbplats: www.surfchem.kth.se

Elversson, J., Millqvist-Fureby, A., Alderborn, G. and Elofsson, U. Droplet and particle size relationship and shell thickness of inhalable lactose particles during spray drying. JPS, 92(4), 900-910 (2003)

Vi söker dig som läser till apotekare, läkemedelskemi, kemi, kemiteknik, gärna med inriktning mot läkemedel.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.