Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-07-01

Energismarta vägar – Utveckling av metod för energioptimering i vägprojekt

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Inom ramen för ett vägprojekt fattas massor av olika beslut på olika nivåer. På ”produkt/materialnivån” görs bedömningar om vilket material som är mest fördelaktigt. På ”konstruktionsnivån” bedöms vilken konstruktion som bidrar till bästa funktion. Och på ”vägsträckenivån” görs bedömning om vilken lokalisering som är bäst.

Under vägens livscykel kommer energi att krävas för en mängd olika åtgärder/aktiviteter. I byggfas krävs energi för framställning av byggmaterial, transport av material och anläggningsmaskiner. I driftsfas bidrar transporterna på vägen till energianvändning liksom underhållet av vägen så som snöröjning, dikesrensning och beläggningsarbeten. Med ett antal års mellanrum måste vägen även underhållas och renoveras då större åtgärder utförs för att bibehålla vägens funktion.

Beroende på vilken åtgärd som väljs i de olika skedena av vägens livscykel kommer vägens totala energianvändning att påverkas. För att kunna optimera vägens totala energianvändning krävs att man förstår hur de olika åtgärderna/aktiviteterna påverkar varandra.

Problemställning
Med de verktyg och angreppsätt som idag tillämpas i Sverige kan beslutsfattare för vägåtgärder inte bedöma vilka åtgärder som ger den totalt största energioptimeringen. Detta innebär att genom utveckling av verktyg och metoder finns en stor potential att optimera energianvändningen inom vägprojekt.

Syfte
Projektets syfte är att beskriva olika systemnivåer i ramen för ett vägprojekt samt att göra en tillämpad analys av energianvändningen i de olika systemnivåerna.

Målsättningen är att arbetet ska ge underlag för att i vägprojekt kunna bedöma vilken åtgärd som totalt innebär den största energioptimeringen.

Metod och utförande
Projektet utförs i samverkan med Ecoloop och vägaktörer.

Följande moment ingår
- Beskrivning av ett vägprojekts livscykel från planering, byggnation, drift och underhåll, samt de olika systemnivåer och avgränsningar som kan dela in vägprojektet i olika skeden.
- Utredning av hur och var under vägens livscykel som energianvändning mäts i vägprojekt idag.
- Val av verktyg för att göra energibedömningar i vägprojektets olika systemnivåer.
- Analys av energianvändning inom några av vägprojektets systemnivåer.
- Rapportskrivning


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.