Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-11

Sluttäckning av deponier

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
En stor omställning pågår inom svensk avfallsverksamhet och bl a avvecklas många deponier. Som en del av denna avveckling ingår att sluttäcka deponierna. Materialbehovet är stort och deponiägarnas behov av att kunna optimera sin sluttäckning map miljö, teknik och ekonomi är stor. Alternativa material som askor, slam, gummiklipp m m erbjuder möjligheter givet att förutsättningarna är de rätta. Avslutning av deponier är ett förhållandevis ungt kunskapsfält och behovet av ny kunskap är stort i vissa sammanhang för att skapa trygghet.

Syfte
Inom ramen för detta temaområde närmare studera olika lösningar med alternativa material i syfte att ge aktörerna ett bredare kunskapsunderlag inför sluttäckningen av Sveriges deponier.

Metod/genomförande
Arbetet genomförs i etapperna; Problemformulering och val av objekt, Inventering och teori, Analys och utvärdering, Slutsatser och diskussion. Beroende på aktuell uppgift utformas projektet från fall till fall. Nedan ges några korta exempel på projekt.

Utveckling och test av material (bl a restprodukter) i olika skikt i en sluttäckning
Inriktning på beständighetsfrågor som t ex innehåll av organiskt material och utveckling av metoder och verktyg kopplat till detta
Bestämning av geotekniska egenskaper hos en deponi
Dimensionering av tjälskydd av sluttäckningskonstruktionen
Deformation och stabilitet
Avvattning av vattenbemängda massor (avfall), t ex förorenade sediment och muddermassor
Miljöbedömning av olika sluttäckningsalternativ i ett enskilt projekt
Analyser av olika materialförsörjningsscenario för sluttäckning i ett län eller i Sverige som helhet


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.