Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-10-18

Databasdesign för loggdata från fältförsök med mätbil och från en av världens mest avancerade körsimulatorer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Inom forskningsområdet ”människan i transportsystemet” använder VTI körsimulatorer och instrumenterade mätbilar för att studera förarbeteende under kontrollerade förhållanden i virtuell miljö respektive i fältstudier i verklig trafik. Vi brukar bjuda in försökspersoner som kör simulatorn eller mätbilen på olika vägar. De får olika uppgifter, till exempel att prata i telefon, och är i olika tillstånd, vi jämför till exempel trötta med pigga. Under hela körningen spelas data in från simulatorn eller bilen, det kan handla om hastighet, rattvinkel, sidoläge, avstånd till bilen framför. I en del försök registreras även ögonrörelsedata och fysiologiska mått som EKG, EOG och EEG. Samplingsfrekvensen är oftast mellan 10 och 60 Hz. Försökspersonerna brukar fylla i enkäter i samband med körningarna, och inför varje körning får de en instruktion. I de flesta försök spelas hela körningen in på DVD.

Motivering
Vilka data som ska samlas, och hur, bestäms idag i varje enskilt projekt. Alla loggdata lagras sedan som binär- och/eller textfiler, oftast hos projektledaren eller den forskare som gör dataanalysen. Arbetssättet och datahanteringen medför ett antal nackdelar:

Stor variation i hur datainsamlingen planeras och genomförs.
Ingen överblick över vilka data som finns på VTI.
Beskrivningarna av datafilerna är ofta otillräckliga för att en person som inte deltagit i datainsamlingen ska kunna förstå vad som gjorts, vilka data som samlats in och med vilket syfte.
Det finns ingen garanti för att data lagras på ett säkert sätt.
Det är i dagsläget svårt att återanvända materialet, att till exempel göra metaanalyser som inkluderar data från olika experiment.
Många forskare använder statistikprogram för att analysera data när de utvärderar sina försök. De behöver då ofta anlita programmerare för att reducera och göra en första bearbetning av rådata, vilket är tids- och resurskrävande.
Behov
För att för framtiden kvalitetssäkra och underlätta den forskning som är beroende av stora datamängder behöver vi förbättra vårt arbetssätt. I våra simulator- och fältförsök behöver vi strukturera hela kedjan från att planera och genomföra datainsamling till att lagra loggad data. Datafiler från genomförda beteendestudier finns idag hos ett antal forskare på VTI. Flera studier är också planerade, både i simulator och i fält, där stora mängder av data av varierande slag kommer att samlas in.

Vi tror att lagring av data i en sökbar relationsdatabas är ett bra sätt att förbättra situationen. Examensarbetet är ett första steg i utvecklingen av en sådan databas.

Problemställning

Vilka data från genomförda studier i simulator och fält finns idag hos olika forskare på VTI (förutsättningar, kriterier, dataformat)? Diskussion med berörda forskare.
Vilka behov, förväntningar och krav har forskarna på en databas? Hur vill de använda den i framtiden? Diskussion med berörda forskare.
Vilka principlösningar för en relationsdatabas finns? Beskrivning och förklaring av möjligheterna och begränsningarna med alternativa lösningar.
Vilka verktyg brukar VTI-forskarna använda för bearbetning och analys av data? Hur kan dessa verktyg samspela med databasen t ex importera data?
Hur kan en arkitektur för en delmängd av tillgängliga VTI-data se ut? Skissa, importera några data och implementera enklare queries.
Förväntat resultat

Kartläggning av data som idag finns på VTI.
Kartläggning av användarnas behov, krav och förväntningar på en databas.
Kartläggning av möjliga databasverktyg, deras möjligheter och begränsningar.
Diskussion om vilka verktyg som är lämpliga för att implementera en databas som uppfyller VTI-kraven, inklusive fördelar och nackdelar.
Skiss till arkitektur (med möjlighet till utbyggnad).
Demonstration av skisserad arkitektur, genom implementering, import av mindre mängd data, och test med enklare queries.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.