Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-11-28

Examensarbete – Optimering av fällning med kolsyra vid Norsborgs vattenverk

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Vid Stockholm Vatten renas dricksvatten genom konventionell kemisk fällning med efterföljande filtrering. Den kemiska fällningen har som huvuduppgift att reducera partiklar och naturligt förekommande organiskt material. Detta är en väl beprövad process, som i de flesta bemärkelser fungerar väl, ett problem är dock halterna av restaluminium som belastar det efterföljande biologiska reningssteget (långsamfiltren).

Det har visat sig att igensättningen av långsamfiltren vintertid till stor del beror av restaluminium från fällningen. Detta gör att filtren måste köras med låg belastning för att inte riskera att de sätter igen.

För att optimera fällningen och minska mängden restaluminium kommer ett fullskaleförsök med pH sänkning med kolsyra att genomföras under vintern (Jan-mars) 2008. Förhoppningen är att med hjälp av kolsyran kunna fälla vattnet vid optimalt pH och därmed minska aluminiumresterna. Tillförsel av kolsyra medför även en höjning av alkaliniteten hos vattnet vilket är en fördel ur kvalitetssynpunkt.

Målsättning
Målsättningen med försöket är att se om en pH-sänkning förbättrar fällningen och således minskar mängden Al-rester som kommer ut till långsamfiltren samt att se hur stor alkalinitetshöjning som erhålles. Försöket kommer att genomföras under vintern (jan-mars) 2008 som ett fullskaleförsök med inblandning av kolsyra på en av de två råvattenlinjerna på Östra verket. Den andra används som referens.

Utförande
Examensarbetet kommer att utföras i anslutning till det fullskaleförök som håller på att sättas upp och innebär att:

- Göra en litteraturstudie för att konstatera vilket fällning-pH som kan tänkas vara optimalt och hur mängden restaluminium varierar samt hur alkaliniteten förändras.
- Ställa upp en försöksplan för variation av mängden CO2 och aluminiumsulfat och hur det kvalitativt och kvantitativt kan följas upp.
- Genomföra föreslagna försök och följa upp med lämpliga analyser. Dra slutsatser från försöken med de erhållna data understödd av statistiskanalys.
- Skriva en rapport med resultat och slutsats och en enklare kostnadsberäkning av de ökande/minskade kostnaderna för CO2, aluminiumsulfat och kalk samt slutligen även hålla en presentation för Stockholm Vatten om försöket.

Praktiska detaljer
Examensarbetet är förlagt till Norsborgs Vattenverk. En inom gruppen för utveckling kommer att vara handledare på Stockholm Vatten. Vi ser gärna att studenten och vi från Stockholm Vatten har kontakt med det examinerande universitetet under arbetets gång så att examensarbetet uppfyller så väl våra som universitetets krav samt att studenten får det stöd som behövs.

Startdatum är ca 1 december, 2007.


Kontaktpersoner Stockholm Vatten VA AB

Johanna Ansker
[email protected]
08-522 136 19
073-914 24 97

Ulf Eriksson
[email protected]
08-522 136 05


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.