Sökning: "arbete analys"

Hittade 168 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet arbete analys.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-06Larmhantering (inaktivt)
2012-02-06Byggblock för multifunktionella AESA-system (inaktivt)
2012-01-04Analys av avkastning och vinster med ny teknik på pappersbruk (inaktivt)
2011-12-16Ett exjobb som kan gör skillnad - för dig som vill ha en utmaning och hjälpa till att spara energi. (inaktivt)
2011-11-29Strategier för distribuerad cache för transaktionsintensiva system (inaktivt)
2011-11-23Examensarbete: Modellering av svängningar i noshjul (inaktivt)
2011-11-08Vi söker en student med inriktning mot beräkning och analys som vill göra examensarbete hos oss. (inaktivt)
2011-10-273D-geometri i bränslesystemmodeller (inaktivt)
2011-10-27Jämförelse av olika certifierings system för ”Hållbart byggande” samt analys av deras räckvidd, inkl önskvärda och oönskade konsekvenser, för uppfyllelse av målet God bebyggd miljö och andra samhälleliga mål (inaktivt)
2011-10-24Tillförlitlighet och mekanisk miljö i markradarsystem (inaktivt)
2011-10-13Metod för intern kalibrering av partikelräknare (inaktivt)
2011-10-03Mätning av tunna skikt i laminat (inaktivt)
2011-09-23Utveckla oförstörande mättekniker för kärnbränsle på Los Alamos National Laboratory (LANL) (inaktivt)
2011-09-20Analys av elkonsumenters intresse av förbrukningsflexibiliet (demand-response) - en enkät och intervjustudie (inaktivt)
2011-09-15Livscykelsunderhållsplanering för hållbara bostäder (inaktivt)
2011-09-13Utveckla oförstörande mättekniker för kärnbränsle på Los Alamos National Laboratory (LANL) (inaktivt)
2011-08-12Vattenplanering och VA-planering – nulägesbeskrivning och behov för Stockholms läns kommuner (inaktivt)
2011-07-18Exportanalys - Internationalisering som utvecklingsstrategi (inaktivt)
2011-06-27Examensarbete inom bransch analys och marknadsintervjuer (inaktivt)
2011-06-27Framtida konsekvenser från hantering av förorenade sediment (inaktivt)
2011-06-23Golfens miljöpåverkan (inaktivt)
2011-04-28Energibesparing hos värmebehandlande och plåtformande företag (2 examensarbeten) (inaktivt)
2011-04-14Metod för inventering av förorenade områden - gemensam strategi i Östersjöregionen (inaktivt)
2011-04-14Klimatsmart resande inom Trafikverket? En djupstudie (inaktivt)
2011-03-28Livscykelanalys av golvmaterial och utveckling av kriterier för miljömärkning (inaktivt)
2011-03-15Analys av kostnadsavvikelser mellan budget och slutkostnad i entreprenadarbeten (inaktivt)
2011-01-24Federation – samarbete över organisationsgränserna (inaktivt)
2010-12-30Avancerad weblösning (inaktivt)
2010-12-30Mobila lösningar (inaktivt)
2010-12-17Byggblock för multifunktionella AESA-system (inaktivt)
2010-11-25Undersökning/genomlysning av befintlig strategi, affärs-, och marknadsplan (inaktivt)
2010-11-15Energiinventering och framtagning av effektiviseringsåtgärder för betongfabriker (inaktivt)
2010-11-10Tillförlitlighet och mekanisk miljö i markradarsystem (inaktivt)
2010-11-08Nätneutralitet hos svenska ISP:er (inaktivt)
2010-10-27Kostnadseffektiv hantering av växtnäring genom uppströmsarbete – pilotstudie i livsmedelsindustri och detaljhandel (inaktivt)
2010-10-27Nutrient footprint – bedömning av livsmedelsproduktionens dolda miljöpåverkan (inaktivt)
2010-10-22Bantad riksdag, vad betyder det ur ekonomiskt perspektiv (inaktivt)
2010-10-20Bioinformatik studier på G protein kopplade mottagare (inaktivt)
2010-10-18Analys samt implementation av migrering från existerande MySQL databas till NoSQL databas. (inaktivt)
2010-09-08Analys av verktyg för Business Intelligence-lösningar (inaktivt)
2010-06-18Misa AB – Strategisk marknadsföring av personer med funktionshinder? Hur mycket kan vi sänka fördomarna hos arbetsgivare gentemot personer med intellektuella funktionshinder beroende på hur vi marknadsför individerna? (inaktivt)
2010-05-31Examensarbete - Kloning och undersökning av fluorescensproteiner in vitro. 30p - 20 veckor, höstterminen 2010 (inaktivt)
2010-05-21Kravspecificering och uppsättning av arkitektur för CAD/PLM-support (inaktivt)
2010-05-07TERMISKA EGENSKAPER HOS INNOVATIVA MATERIAL (inaktivt)
2010-04-29Lönsamhet med RFid (RadioFrequencyIDentification) och VMI (VendorManagedInventory) i försörjningskedjan (inaktivt)
2010-04-09Utvärdering av Brottsförebyggande Rådet i Kungsbacka (inaktivt)
2010-03-01Målgruppsanalys inför uppdatering av webbplats (inaktivt)
2010-03-01Analys av DNS-trafik till en TLD (inaktivt)
2010-03-01Analys av data från Hälsoläget-mätningar (inaktivt)
2010-02-24Tillskottsvatten i ledningsnät. (inaktivt)
2010-02-01Fråga Hudläkaren i Mobilen (inaktivt)
2010-01-28Friktionsskattning (inaktivt)
2010-01-07Vilka faktorer gör Uddevalla till en attraktiv inflyttningskommun? (inaktivt)
2010-01-04Utvärdera metoder för att läsa in, lagra och kontrollera gigantiska datavolymer (inaktivt)
2009-12-21Kan forskning och metodutveckling inom Credit scoring bidra till mer träffsäkra prediktiva modeller inom borgenärsområdet? (inaktivt)
2009-12-21Användning av nätverksinformation i prediktiv modellering (inaktivt)
2009-12-18Avancerad prediktiv modellering: Prognostisering av ett företags slutliga skatt (inaktivt)
2009-08-21Analys av nya marknader (inaktivt)
2009-08-20Webtjänst för Corporate Responsibility -index (inaktivt)
2009-06-25Examensarbete:Virtuell systemmodellering (inaktivt)
2009-04-14Samhällsekonomiska följder av utökad biogasframställning (inaktivt)
2009-02-25Sammanställning och analys av data från Kund-system KUNDSKAP ur ett jämställdhetsperspektiv (kr) (inaktivt)
2008-08-293D animering – går det att återanvända samma grundmodell för olika syften? (Ljusdal) (inaktivt)
2008-05-30Materialförsörjningsplaner (inaktivt)
2008-05-30Steel supplier approval (inaktivt)
2008-01-17H2AX-metoden för mätning av DNA-skador efter exponering för joniserande strålning (inaktivt)
2007-12-19Förbättring av mätutrustning för minneselektronik. Inriktning: Kommandoenheten (inaktivt)
2007-11-30Vinnande affärsplan för snabbväxande IT-bolag (aw) (inaktivt)
2007-10-22TPU på ABB Cewe-Control - Fallstudie av implementering på pilotavsnitt (inaktivt)
2007-10-22TPU på ABB Cewe-Control - Fallstudie av implementering på pilotavsnitt (inaktivt)
2007-10-22Framgångsrika visionsarbeten där visionen fick genomslag. Goda exempel på utvecklingsarbeten i världen och en analys av processer och resultat (aw) (inaktivt)
2007-10-16Hur påverkar hydrauliken avskiljningen av fosfor i reaktiva filterbäddar för avloppsvattenrening? Utvärdering av reningsanläggning vid Ångersjöns rastplats (inaktivt)
2007-09-21Kontroll över administratörskonton - Finns det en praktisk lösning på problemet? (inaktivt)
2007-09-21Analys av laser- och bilddata för skogliga tillämpningar. (inaktivt)
2007-09-21Hållfasthetsanalys av flexibel monteringsfixtur för flygplansmontering (inaktivt)
2007-09-21Hur påverkar hydrauliken avskiljningen av fosfor i reaktiva filterbäddar för avloppsvattenrening? Utvärdering av reningsanläggning vid Ångersjöns rastplats (inaktivt)
2007-09-04Analys av loggdata från riktad hälsoportal (inaktivt)
2007-08-20Konceptbyte i restaurangbranschen – hot eller möjlighet? Eller en innovativ 3D-visualisering! (Ljusdal) (inaktivt)
2007-08-17Turistbyråns interna arbete (inaktivt)
2007-08-16Analys av motorprincip (inaktivt)
2007-07-06Påverkan på benvävnaden i får exponerade för PCBer (inaktivt)
2007-07-02Hållfasthetsanalys av flexibel monteringsfixtur för flygplansmontering (inaktivt)
2007-06-04IPTV analysator (inaktivt)
2007-05-30Presentation och analys av prestanda hos komplexa realtidssystem (KR) (inaktivt)
2007-05-22Bygglogistik (inaktivt)
2007-05-14Utforma en konsekvensanalys för varuförsäljning (inaktivt)
2007-04-23Vidareutveckling av avancerad hemsida för Stockholms Skridskoseglarklubb. Arbetet består i såväl analys, förslag, systemutformning samt programmering. (inaktivt)
2007-04-16Branschundersökning kring informationssäkerhet (inaktivt)
2007-04-16ROBOJ - ROBotstyrning Järnflöde fragg, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2007-04-04Lagring av kemisk massa Inaktivering av retentionsmedel (inaktivt)
2007-03-12Utvärdering av utvärdering (inaktivt)
2007-03-01Analys och digitalisering av kartmaterial med Gis-verktyg (Arcview/Arcmap) (inaktivt)
2007-01-23Sandvikens årsringar -Hur växer staden? (Sandviken) (inaktivt)
2007-01-23Dubbelriktad kommunikation - insamlig av information/data via fasta nät (Ljusdal 59) (inaktivt)
2007-01-22Databasoptimering för bildanalysmjukvara (inaktivt)
2007-01-22Användning av utvärderingsresultat - en studie av utvärderingsverksamheten vid några statliga myndigheter (inaktivt)
2007-01-22FEM-simulering av hållfasthet hos hårdlödda förband (inaktivt)
2007-01-18Analys inom marknaden för gravurnor (JH 01) (inaktivt)
2007-01-08Examensarbeten och forskarstudier inom krafthalvledarkomponenter i kiselkarbid (inaktivt)
2007-01-04Matematisk modellering av dopamin-modulering av arbetsminnes-relaterad hjärnaktivitet (inaktivt)
2006-12-21Prevention av levercancer vid kronisk leversjukdom (inaktivt)
2006-12-19Marknadsstrategi upplevelseindustri (inaktivt)
2006-12-13Materialförsörjningsplaner (inaktivt)
2006-11-29Marknadsundersökning med ljudgaranti (ke) (inaktivt)
2006-11-21Design och utveckling av mjukvara för nya digital-TV-tjänster (inaktivt)
2006-11-21Grafisk profil för kreativt företag - skapa otraditionell företags-webbsida! (inaktivt)
2006-11-14Design och utvärdering av MMI-prototyp (inaktivt)
2006-11-13Utredning på Junilistans kansli i Bryssel (aw) (inaktivt)
2006-11-06Avdelningen för Innovationsteknik söker ex-jobbare för analys av Chalmers innovationssystem, med fokus på Chalmers Innovation (inaktivt)
2006-10-30Miljömässig användning av skogsbränsleaska (inaktivt)
2006-10-20Mätverktyg av ledningsgrupp - Dill World AB (inaktivt)
2006-10-20Konkurrent/Kund analys - Dill World AB (inaktivt)
2006-10-13Analys av enkätsvar gällande ungdommar (inaktivt)
2006-10-11Marknadsanalys för unik ytbehandlingsmetod av titan (Ljusdal 73) (inaktivt)
2006-09-28Energiplan (inaktivt)
2006-09-21Praktikarbete hos Junilistan i EU-parlamententet (FP) (inaktivt)
2006-08-22Detektering av trötthet hos lastbilsförare (inaktivt)
2006-08-08Design av nya tvättadditiv för textiltvätt med flytande koldioxid (inaktivt)
2006-06-08Kartläggning och analys av skapandet av resurser och socialt kapital (inaktivt)
2006-05-22Strategi / Fallstudier utförda objekt (inaktivt)
2006-05-10Hållbar regional utveckling (UK 04) (inaktivt)
2006-04-18Stålkretsloppet - Självlegering av stål (inaktivt)
2006-03-07Marknadsföring av Bastedalens Herrgård och Kinapark (inaktivt)
2006-02-01Design av nya tvättadditiv för textiltvätt med flytande koldioxid (inaktivt)
2006-01-18Hur upplevs Arkenbutikernas butikskoncept av kunderna? (inaktivt)
2005-12-22Lagring av kemisk massa ¿ Inaktivering av retentionsmedel (inaktivt)
2005-12-12Riskanalys HACCP (inaktivt)
2005-12-06Lönekartläggning Stora Enso Grycksbo Bruk (inaktivt)
2005-11-17Behovsstyrd resursplanering (inaktivt)
2005-11-17Naturresursplaner och restmaterial, MFP (inaktivt)
2005-11-15Kundprojekt Internetsurfning (inaktivt)
2005-11-10Utreda resultat från recipientprovtagning vid Västerås flygplats (aw) (inaktivt)
2005-11-09Kartläggning och analys av skapandet av resurser och socialt kapital (inaktivt)
2005-10-04Optimering av miljöanpassad ytbehandling (inaktivt)
2005-09-06Undersöka och integrera metoder och verktyg för kvalitativ analys av taktiska insatser (inaktivt)
2005-04-22Analys av alternativa system för datalager i J2EE (inaktivt)
2005-04-15Utveckling av metod och verktyg för värdering av IT-säkerhetsnivåer (inaktivt)
2005-03-31Tjänstebaserad arkitektur/Service Oriented Architecture (inaktivt)
2005-03-31Telemetri i sektioneringsfrånskiljare (Ljusdal 58) (inaktivt)
2005-03-31Marknadsstrategi upplevelseindustri (inaktivt)
2005-03-15Analys av bristfälligt medlemsengagemang - Ett kommunikationsproblem? (inaktivt)
2005-02-13Analys av utforming av motionsprodukt/datorspel (inaktivt)
2005-01-21Miljösystemanalys av fjärrvärme och avfallshantering i Gävle (inaktivt)
2005-01-20Effekter av medarbetarenkät inom Göteborgs stad (inaktivt)
2005-01-11Fallstudier utförda objekt (med alternativa material) (inaktivt)
2004-12-29Marknadsföring av åkerinäringen i Gävleborgs län (Gävle) (inaktivt)
2004-12-20Signalbehandling och visualisering av nya typer av laserdata (inaktivt)
2004-12-08Sondmätningar i ett tokamakplasma (inaktivt)
2004-09-27Layoutförändring bearbetning (inaktivt)
2004-09-09Klassificering av komponenter (inaktivt)
2004-09-07TRÄFÖRETAGS UTVECKLING OCH SAMARBETEN (Gävle) (inaktivt)
2004-08-19Energiåtervinning i mejeri (inaktivt)
2004-06-18Uppdrag - livslångt lärande - effekt av pedagogik (aw) (inaktivt)
2004-05-10Examensarbete inom logistik, production management till Saint-Gobain, Eslöv. (inaktivt)
2004-04-13Elektrokemisk syntes av pentazolatjon (N5-) (inaktivt)
2004-03-31Trafikmängdens påverkan på olika verksamhetsgrupper (inaktivt)
2004-02-20Utformning av gränssnitt för kvalitetsstyrningssystem (Bollnäs) (inaktivt)
2004-02-10Beräkningsmodeller för längsgående krafter i spår (inaktivt)
2004-02-10Framtidens identifikationssystem (inaktivt)
2004-02-06Identifiering av polära läkemedelsmetaboliter med hjälp av LC-SPE-NMR (inaktivt)
2004-02-06Peptide mapping by capillary/standard LC/MS and multivariate analysis (inaktivt)
2004-01-12Ökad hänsyn till naturvärden (inaktivt)
2003-10-03Varför lyckas en del små företag på nätet medan andra misslyckas? (inaktivt)
2003-09-18Utveckling av en ny generell metod för kemisk ytanalys med GD-OES (inaktivt)
2003-03-31Undersökning av vätningsförhållanden i GYROS ABs CD-skivor (inaktivt)
2003-03-03Göteborgs kretsloppsplan ¿ innehållsanalys och utveckling (inaktivt)
2003-01-30Analys av attityder (inaktivt)
2003-01-20Genus- och ett mångfaldsperspektiv på studentsituationen vid Odontologiska Institutionen, KI (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.